Ważne terminy w roku szkolnym 2017/2018

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6 IM.BOHATERÓW WESTERPLATTE W LEŃCZACH

 

WAŻNE TERMINY W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 DOTYCZĄCE OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA ORAZ TRYBU ODWOŁAWCZEGO

 

Termin Zadania Uwagi
Do 30.09.2017 I. Poinformowanie uczniów i rodziców o:

1.wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych

 i rocznych ocen klasyfikacyjnych

2.sposobach sprawdzania wiedzy i umiejętności-kryteria na poszczególne oceny z zajęć edukacyjnych

3.warunkach uzyskania oceny z zachowania

4.warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej

 
13.10.2017 Ślubowanie klas pierwszych Szkoły Podstawowej i Dzień Patrona   
15.10.2017 Ostateczny termin przyjmowania opinii z PPP

 o dysfunkcjach

 
22.11.2017 Wywiadówka śródokresowa  
12.12.2017 Poinformowanie Rodziców o zagrożeniu oceną niedostateczną i naganną oceną zachowania.  

 

23-31.12.2017 Przerwa świąteczna  
Do 02.01.2018 Poinformowanie uczniów i rodziców

o przewidywanych ocenach na I okres

 
08.01.2018 Konferencja klasyfikacyjna – I okres  
16.01.2018 Wywiadówka – za I okres.  
12.01.2018 Zakończenie I  okresu  
12.02-25.02.2018 Ferie zimowe  
29.03-03.04.2018 Przerwa świąteczna  
10.04.2018 Wywiadówka śródokresowa  
18-20.04.2018 Egzaminy w klasie III gimnazjum  
Do 21.05.2018 Poinformowanie o przewidywanych rocznych ocenach niedostatecznych oraz nagannych ocenach z  zachowania  
Do 11.06.2018 Poinformowanie uczniów i rodziców

o przewidywanych rocznych ocenach

 

 

Do 12.06.2018 Przyjmowanie i stwierdzanie zasadności wniosków o ustalenie wyższej niż przewidywana rocznej oceny z zajęć edukacyjnych i zachowania  
13.06.2018 Powołanie komisji do przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego i klasyfikacyjnego  
14-15.06.2018 Egzamin sprawdzający i klasyfikacyjny dla uczniów realizujących indywidualny program

lub tok nauki oraz spełniających obowiązek szkolny poza szkołą

 
14-15 .06.2018 Egzamin klasyfikacyjny dla uczniów niesklasyfikowanych z powodu nieobecności  
18.06.2018 Konferencja klasyfikacyjna roczna  
22.06.2018 Zakończenie zajęć w szkole  
28-31.08.2018 Egzaminy poprawkowe  
31.08.2018 Posiedzenie Rady Pedagogicznej w sprawie zatwierdzenia wyników egzaminu poprawkowego