Dla Rodziców

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

w Zespole Szkół nr 6 im. Bohaterów Westerplatte w Leńczach

L.p Wydarzenie z życia szkoły Data
1 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 01 IX 2020 r.
2 I zebranie z rodzicami 03,04 IX \2020 r.
3 Ślubowanie uczniów klasy pierwszej termin zostanie podany po ustaleniu Wychowawcy                z Rodzicami uczniów
4 II zebranie rodziców – KONSULTACJE śródokresowe 05 XI 2020 r.
5 Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 XII 2020 r.
6 Termin wystawiania ocen śródrocznych

Informacja o przewidywanych ocenach                          śródrocznych- dz. el. LIBRUS

7 I 2021r.
7 Konferencja klasyfikacyjna śródroczna 14 I 2021 r.
8 Zakończenie I okresu 15 I 2021 r
9 III zebranie rodziców – informacja o ocenach śródrocznych- KONSULTACJE 19 I 2021 r.
10 Ferie zimowe- woj. małopolskie 15 – 28 II 2021 r.
11 Wiosenna przerwa świąteczna 01- 06 IV 2021 r.
12 Rekolekcje  Wielkopostne termin zostanie podany
13 IV zebranie rodziców – KONSULTACJE śródokresowe 12 V 2021 
14 Egzamin ósmoklasisty -język polski 25 V 2021 r. godz. 9.00
15 Egzamin ósmoklasisty -matematyka 26 V 2021 r. godz. 9.00
16 Egzamin ósmoklasisty -język obcy nowożytny 27 V 2021 r.  godz.9.00
17 Poinformowanie o przewidywanych rocznych ocenach niedostatecznych oraz nagannych ocenach z  zachowania 24 V 2021  r.
18 Poinformowanie uczniów i rodziców

o przewidywanych rocznych ocenach z zajęć edukacyjnych i zachowania

11 VI 2021r
19 Termin składania odwołań przez rodziców lub uczniów o zmianę rocznych ocen klasyfikacyjnych do 15 VI 2021 r.
20 Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty  

i przekazania szkołom zaświadczeń

ogłosi dyrektor CKE
21 Konferencja klasyfikacyjna roczna  18 VI 2021r.
22 Plenarne Posiedzenie Rady Pedagogicznej 25 VI 2021 r.
23 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 25 VI 2021  r.
24 Ferie letnie 26 VI-31 VIII 2021r.

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021  na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w  sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017, poz. 1603), Ustawy Karta Nauczyciela (po konsultacjach z R. R.) :

-14 październik 2020r., tj. środa-Dzień Edukacji Narodowej,

–04 i 05 styczeń  2021r., tj. poniedziałek i wtorek;

-25 maja 2021r. tj. wtorek-egzamin ósmoklasisty – j. polski;

-26 maja 2021r. tj. środa-egzamin ósmoklasisty-matematyka;

-27 maja 2021r. tj. czwartek-egzamin ósmoklasisty-j. angielski;

-04 czerwiec 2021r., tj. piątek;

W  w/w dni dla uczniów którym rodzice (prawni opiekunowie) nie są w stanie zapewnić opieki szkoła zorganizuje zajęcia opiekuńcze.

Regulamin funkcjonowania dziennika elektronicznego w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół nr 6 im. Bohaterów Westerplatte w Leńczach

APELE ,UROCZYSTOŚCI SZKOLNE, IMPREZY WEWNĄTRZSZKOLNE I ŚRODOWISKOWE W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Czytaj dalej

Ważne terminy w roku szkolnym 2019/2020 dotyczące oceniania i klasyfikowania oraz trybu odwoławczego

Czytaj dalej

                                                

Nabór wniosków do świetlicy

Czytaj dalej

PROCEDURY  ZWALNIANIA UCZNIÓW Z ZAJĘĆ SZKOLNYCH W TRAKCIE ICH TRWANIA w ZESPOLE SZKÓŁ NR 6 w LEŃCZACH

Czytaj dalej

ANALIZA I OCENA WYNIKÓW KSZTAŁCENIA W SZKOŁACH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA KALWARIA ZEBRZYDOWSKA:

Czytaj dalej

 

Godziny pracy biblioteki szkolnej w roku szkolnym 2019/2020

poniedziałek- 7.30-11.35

wtorek -7.30-11.35

środa -7.50-12.35

czwartek-8.oo-12.30

piątek-8.00-11.35

 

Godziny pracy pedagoga szkolnego w roku szkolnym 2019/2020

wtorek- 9.50-11.50

środa- 9.50-11.30

czwartek- 10.50-12.00

piątek-9.50-12.00

Dyżur pielęgniarki szkolnej w roku szkolnym 2019/2020

poniedziałek-10.00-13.00

czwartek-7.00-11.00

Przedszkole Podolany

czwartek-11.00-13.00