Dla Rodziców

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022 w Zespole Szkół Nr 6 im. Bohaterów Westerplatte w Leńczach

L.p Wydarzenie z życia szkoły Data
1 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 01 IX 2021 r.
2 I zebranie z rodzicami 06,07  IX 2021 r.
3 Ślubowanie uczniów klasy pierwszej termin zostanie podany po ustaleniu Wychowawcy z Rodzicami uczniów
4 II zebranie rodziców – KONSULTACJE śródokresowe 09  XI 2021 r.
5 Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 XII 2021 r.
6 Termin wystawiania ocen śródrocznych Informacja o przewidywanych ocenach śródrocznych- dz. el. LIBRUS 5 I 2022r.
7 Konferencja klasyfikacyjna śródroczna 12 I 2022 r.
8 Zakończenie I okresu 14 I 2022 r
9 III zebranie rodziców – informacja o ocenach śródrocznych- KONSULTACJE 13 I 2022 r.
10 Ferie zimowe- woj. małopolskie 17 – 30 I 2022 r.
11 Wiosenna przerwa świąteczna 14- 19 IV 2022 r.
12 Rekolekcje  Wielkopostne termin zostanie podany
13 IV zebranie rodziców – KONSULTACJE śródokresowe 12 V 2022 r.
14 Egzamin ósmoklasisty -język polski 24 V 2022 r. godz. 9.00
15 Egzamin ósmoklasisty -matematyka 25 V 2022 r. godz. 9.00
16 Egzamin ósmoklasisty -język obcy nowożytny  26 V 2022 r. godz.9.00
17 Poinformowanie o przewidywanych rocznych ocenach niedostatecznych oraz nagannych ocenach z  zachowania 23 V 2022  r.
18 Poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych rocznych ocenach z zajęć edukacyjnych i zachowania 8 VI 2022r
19 Termin składania odwołań przez rodziców lub uczniów o zmianę rocznych ocen klasyfikacyjnych do 12VI 2022 r.
20 Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty  i przekazania szkołom zaświadczeń ogłosi dyrektor CKE
21 Konferencja klasyfikacyjna roczna         15 VI 2022r.
22 Plenarne Posiedzenie Rady Pedagogicznej 24 VI 2022 r.
23 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 24 VI 2022  r.
24 Ferie letnie 25 VI-31 VIII 2022r.

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022  na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w  sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017, poz. 1603), Ustawy Karta Nauczyciela (po konsultacjach z R. R.) :

-29 października 2021r. tj., piątek

-12 listopada 2021r., tj. piątek

– 07 stycznia 2022r., tj. piątek

–02 maja  2022r., tj. poniedziałek

-24 maja 2022r. tj. wtorek-egzamin ósmoklasisty – j. polski;

-25 maja 2022r. tj. środa-egzamin ósmoklasisty-matematyka;

-26 maja 2022r. tj. czwartek-egzamin ósmoklasisty-j. angielski;

-17 czerwca 2022r., tj. piątek;

 

 

W  w/w dni dla uczniów którym rodzice (prawni opiekunowie) nie są w stanie zapewnić opieki szkoła zorganizuje zajęcia opiekuńcze.

Program wychowawczo profilaktyczny Zespołu Szkół nr 6 im. Bohaterów Westerplatte na rok szkolny 2021/2022 

Regulamin funkcjonowania dziennika elektronicznego w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół nr 6 im. Bohaterów Westerplatte w Leńczach

APELE ,UROCZYSTOŚCI SZKOLNE, IMPREZY WEWNĄTRZSZKOLNE I ŚRODOWISKOWE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Czytaj dalej

 

PROCEDURY  ZWALNIANIA UCZNIÓW Z ZAJĘĆ SZKOLNYCH W TRAKCIE ICH TRWANIA w ZESPOLE SZKÓŁ NR 6 w LEŃCZACH

Czytaj dalej

 

Godziny pracy biblioteki szkolnej w roku szkolnym 2021/2022

poniedziałek- 7.30-11.35

wtorek -7.30-11.35

środa -7.50-12.35

czwartek-8.oo-12.30

piątek-8.00-11.35

 

Godziny pracy pedagoga szkolnego w roku szkolnym 2021/2022

wtorek- 9.50-11.50

środa- 9.50-11.30

czwartek- 10.50-12.00

piątek-9.50-12.00

 

Dyżur pielęgniarki szkolnej w roku szkolnym 2021/2022

poniedziałek-10.00-13.00

czwartek-7.00-11.00

Przedszkole Podolany

czwartek-11.00-13.00