Historia

MONOGRAFIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LEŃCZACH

                                                      

„I w odmianach czasu smak jest…”

   Chwila

        Że mija? I cóż, że  przemija

        Od tego chwila, by minęła,

        Zaledwo moja, już niczyja,

        Jak chmur znikome arcydzieła.

L. Staff


Jesteśmy spadkobiercami tego, co minęło, wszystkich Tych, którzy zapisywali  karty naszej  historii…

Pragnieniem naszym było odtworzenie dziejów szkoły w Leńczach – od jej początków aż do chwili obecnej.

Pomocą posłużyły  nam fragmenty  starej Kroniki  szkoły, które nawiązują do czasów nam zupełnie odległych – pierwszych trudnych lat tworzenia szkoły w naszej społeczności. Została w nich zachowana oryginalna pisownia, również nazw własnych, choć dzisiaj może ona wzbudzać pewne zastrzeżenia.

Wydarzenia, zarysowane na przestrzeni kilkudziesięciu lat rękoma wielu Nauczycieli,  są dowodem  na istnienie w naszej wsi ducha postępu, przywiązania i chęci pracy. Być może niektóre fragmenty Kroniki  będą wydawały się pisane nieco pretensjonalnym stylem, ale właśnie poprzez to oddają naturalność czasów, których dotyczą.

 

Historia lat współczesnych /lata 1960 – 1970 /  została odtworzona na podstawie wspomnień długoletniego Dyrektora Szkoły w Leńczach Pana Andrzeja Płaszczaka oraz dokumentacji budowy szkoły.

 

Wszystkim, którzy tworzyli naszą  historię dedykujemy tę monografię z wyrazami szczególnego szacunku

 

                                                                                                          Autorki

Bogusława Czarniak

Bożena Zborowska


Od kolebki…

Początki  szkoły w Leńczach, jako instytucji, według zachowanej Kroniki szkolnej, wskazują na  czerwiec roku 1875. Wówczas orzeczeniem Wysokiej C.ik Rady Szkolnej Krajowej zorganizowano tutejszą szkołę  i 1 września weszła ona w życie jako szkoła etatowa.

Potrzebę istnienia szkoły jako ośrodka szerzącego wiedzę i kulturę, dbającego o dobro dzieci wiejskich dostrzegł jednak już w 1833 roku ksiądz Jan Knutt (lub Kunott).

W parafialnej „organistówce”, znajdującej się na wschód za kościołem, na cele oświatowe  przeznaczył jedną  izbę, „by mogła służyć za szkółkę”.

Zdając sobie sprawę z wagi przedsięwzięcia 17 maja 1839 proboszcz restaurował organistówkę „kosztem patronów Kościoła”, aby służyła dzieciom.

Staraniami księdza Dominika Ciołkosza od 1854 roku zaprowadzono szkołę parafialną. Ofiarował on opał i 60 złotych na dwa lata. Szkołę wspomogła WP Józefa Brandys, przeznaczając na dotację nauczyciela 300 złotych.

Gmina Leńcze górne zobowiązała się wspierać szkołę  – rocznie dając 6 złotych, dwa razy na rok wybielić salę, zakupić przyrządy szkolne i zwieźć 6 sągów drzewa darowanych przez dziedzica Jana Brandysa.

W 1857 roku  zaczęto starania o przekształcenie parafialnej szkoły w trywialną. Jednakże gmina Leńcze  górne odmówiła płacenia wyższych  dotacji na rzecz szkoły. Inne gminy ( dzisiejsze Podolany, Zarzyce Małe i Wielkie) postąpiły podobnie. Mimo „zachęceń ze strony plebana” i jego pomocy finansowej w wysokości 60 złotych,  stan ten utrzymywał się dwa lata.

W 1859 roku podpisano protokół , w którym wszystkie cztery gminy zdecydowały się na płacenie 105 złotych rocznie do dotacji nauczycielskiej.

W 1867 roku oddano do użytku  nową salę szkolną, a mieszkanie nauczyciela wyremontowano. Koszty budowy pokryły wszystkie gminy, część zaś  Józefa Brandys.

Dopiero we wspomnianym roku 1875 zorganizowano  szkołę etatową. Kierownikiem został Kacper Peduch. Dwa lata później zmarł i obowiązki po nim objął pan Jan Klimała, od 1878 pan Antoni Grzynowicz.

Od roku 1882 obowiązki nauczyciela i kierownika szkoły pełnił pan Wawrzyniec Salawa.

Stan taki trwał do roku 1886, kiedy postanowiono wybudować nowy  budynek szkolny o dwóch klasach. Jedna sala szkolna nie była w stanie pomieścić  wszystkich uczniów objętych obowiązkiem szkolnym.

W tym celu nabyto od gminy za sumę 400 zł. grunt „szpitalnym” zwany i rozpoczęto prace. Z uwagi na to, że wymieniony teren okazał się wilgotnym, w  1888 kupiono od Jana Monicy  plac wielkości ¼ morgi i tam składano wypalaną cegłę, a w 1889  rozpoczęto budowę.

Kierowali nią: właściciel Podolan oraz członek rady szkolnej  Józef Pawełka, ks. Franciszek Chrobicki oraz Alojzy Chilewski – obywatel Leńcz. Ich oddanie zostało zaakcentowane w Kronice szkolnej słowami: „Historia szkoły z dumą szczycić się będzie tymi dobroczyńcami, których ofiarność i dobre chęci powinny przechodzić z ust do ust między ludźmi tutejszymi i młodzieżą szkolną”

Ofiarność mieszkańców była tak wielka, że wizytujący szkołę inspektor  zdumiony nią, postanowił wystarać się  z Rady Szkolnej Krajowej  o dotację pieniężną na zakończenie budowy. Również „najmiłościwszy  monarcha Cesarz Franciszek Józef ofiarował ze swej szkatuły na ten cel kwotę 100 zł.”

Wkrótce przy tutejszej szkole została otwarta druga klasa nadetatowa.

Obowiązki nauczycieli pomocniczych pełnili:

Bogusława Kędzierzewska – II -X 1892,  Bronisława Pappis – X- XI 1892, Emilia Seredyńska  – XI 1892 – ?, X 1903 – IV1904  Helena Mazurska, X 1904 – VII 1907 Józef Morawski oraz Janina Morawska.

Z powodu wielkiej ilości dzieci uczęszczających do szkoły w Zarzeczu Wielkim i Podolanach zostały utworzone  klasy eksponowane, a od 1907 r. szkoły w tych gminach zamieniono  na etatowe i wyłączono ze związku szkolnego z tutejszą gminą.

14 sierpnia 1906r. zmarł nauczyciel kierujący szkołą – Wawrzyniec Salawa. Obowiązki  po nim objął tymczasowo Józef Morawski i ogłoszono konkurs na nauczyciela kierującego.

Od sierpnia 1907 roku został nim Roman Czarnek, przybyły z okręgu gorlickiego.

Józef Morawski został przeniesiony do Piotrowic, a Janinę Morawską skierowano na kurs i otrzymała urlop do końca roku. Na jej miejsce Rada szkolna okręgowa mianowała Jadwigę Wyrobiszównę, pełniącą  obowiązki nauczycielki w Podolanach.

Ukonstytuowała się Rada szkolna, w skład której weszli: ks.Wojciech Kowalówka – miejscowy proboszcz – jako przewodniczący, baron Jan Przychocki – właściciel obszaru dworskiego,  Adam Wańdyga i Jan Tatka – delegaci Rady gminnej , Stanisław  Targosz –  delegat Rady powiatowej oraz kierownik szkoły Roman Czarnek.

Nauka odbywa się w systemie szkoły czteroklasowej. Na zajęcia  codzienne uczęszczało 68 chłopców, 49 dziewczynek – razem 117 uczniów. Na naukę dopełniającą 13 chłopców i 20 dziewczynek.

 

Lata I wojny światowej i międzywojenne

 

1908/1909

Pani Jadwiga Wyrobiszówna przeniosła się do Stryszowa, a Janina Morawska do Jaworzna.  Wszystkie cztery stopnie nauki uczył sam kierownik szkoły. W tym roku uczęszczało do szkoły 115 dzieci.

Rada szkolna przydzieliła niewystarczającą ilość opału. Z kółka rolniczego przynoszono codziennie 9 kg, a następnie 18 kg węgla na ogrzanie dwóch klas lekcyjnych. Temperatura w salach  wynosiła 5 – 8°C. Kierownik szkoły starał się, aby rozpoczęto odnawianie budynku szkolnego. Nastąpiła  zmiana w Radzie szkolnej. Przewodniczącym Rady, po zrzeczeniu się ks. Kowalówki, został baron Jan Przychocki, a delegatem Rady powiatowej- Jan Garlacz w miejsce Stanisława Targosza.

1909/1910

Na stanowisko nauczycielki mianowano Monikę Wyrobiszównę, pozostającą w stanie spoczynku. W szkole uczy się 119 dzieci. Stopień I – 36, II – 21, III – 34, IV- 28. Kierownik prowadzi I oraz IV stopień, nauczycielka pozostałe dwa.

 

1910/1911

Nauka rozpoczęła  się 12 września, gdyż szkołę  zajmowało wojsko. W budynku była Komenda 12. dywizji piechoty, odbywającej manewry w tej okolicy. Brał w nich udział następca tronu arcyksiążę Franciszek Ferdynand i był w tutejszej gminie 9 września.

Do szkoły uczęszczało 118 dzieci.

1911/1912

Podczas wakacji  przeprowadzono gruntowną adaptację całego budynku szkolnego. Dach pokryto dachówką, na zewnątrz budynek obielono. Położono nowe podłogi, postawiono nowe piece i kuchnie kaflowe, poprawiono drzwi i okna, w sieni wybudowano spiżarkę oraz wstawiono szklane drzwi, oddzielając mieszkanie kierownika od izb szkolnych. Prace kosztowały 5800K.( Fundusz szkolny krajowy – 3000K. , gmina – 1800K. , fundusz szkolny miejscowy – 1000K.)

W ciągu zimy przygotowano materiał na ogrodzenie szkolne.

 

1912/1913

Dokończono ogradzanie szkoły.

Pani Monika Wyrobiszówna na własną prośbę przeniosła się do szkoły jednoklasowej w Podolanach, a na jej miejsce mianowano Wandę Szypulankę, z którą kierownik Roman Czarnek zawarł ślub.

Jego staraniem założono w Leńczach „Spółkę oszczędności i pożyczek” systemu Raiffeisena  dla gmin tworzących tutejszą parafię.

W 1912 szkoła otrzymała nowe ławki i katedry ze stopniami.

1913/1914

Pani Czarnkowa uzyskała urlop dla poratowania zdrowia. Na zastępstwo przydzielono nauczycielkę Józefę Wichrównę.

Z końcem  października ukończono budowę stajenki.

Kierownik szkoły założył również Spółkę mleczarską, obejmującą gminy Leńcze, Zarzecze Małe i Przytkowice, zostając jej przewodniczącym.

Ochotnicza Straż pożarna pod komendą naczelnika Straży – Romana Czarnka brała udział w gaszeniu pożaru, który wybuchł w kwietniu na  plebani oraz w stajniach  i chlewach.

 

1914/1915

28 lipca Austria wypowiedziała wojnę Serbii, co było powodem wybuchu wojny europejskiej.

1 sierpnia ogłoszono ogólną  mobilizację. Kierownik szkoły wyjechał do wojska, a kierownictwo szkoły powierzono Wandzie Czarnkowej.

W połowie listopada linia bojowa frontu rosyjskiego zbliżyła się pod Kraków i Myślenice. Wśród zaniepokojenia inwazją rosyjską, zamknięto szkołę. Naukę wznowiono w lutym 1915r. Uczyła tylko Wanda Czarnkowa.  Z powodu jej choroby Rada szkolna okręgowa przysłała na zastępstwo Stefanię Grudkiewiczównę, ewakuowaną  z powiatu mieleckiego.

Po powrocie pani Czarnkowej naukę kontynuowano przez lipiec, aby nadrobić zaległości w materiale szkolnym.

Linia bojowa przesunęła się do wschodniej Galicji i w tych stronach był zupełny spokój.

1915/1916

Pracę rozpoczęła w zastępstwie pani Stefania Semakiewiczówna,  ewakuowana z Doleszowej.

1916/1917

W październiku z powodu epidemii czerwonki zamknięto szkołę. Zmarło kilkoro dzieci: Józef Tokoń, Józef Szary, Anna Szara i Józef Syrek.

1918/1919

Na miejsce Stefanii Semakiewiczówny, która powróciła na swą posadę do wolnej od inwazji rosyjskiej  Galicji wschodniej,  została przydzielona Helena Janowcowa.

4 listopada powrócił z wojska kierownik szkoły Roman Czarnek, a panią Janowcową  przeniesiono do Stryszowa. Od lutego do kwietnia szkoła była zamknięta z powodu braku opału.

Równocześnie z rozpadnięciem się Austrii i upadkiem potęgi Niemiec i Rosji, wyzwoliła się Polska z wiekowej niewoli!

O bieżących wypadkach uświadomiono młodzież.

1919/1920

W styczniu państwo Czarnkowie otrzymali posady w Częstochowie, a nauczycielką w tutejszej szkole mianowano Marię Bartkowską, która z powodu urlopu dla poratowania zdrowia objęła stanowisko dopiero w marcu i do końca roku uczyła sama.

1920/1921

Rozpisano konkurs na kierownika szkoły i aż do jego rozstrzygnięcia szkołę prowadziła sama pani Bartkowska.

Od 1 listopada kierownikiem szkoły został Stanisław Smołucha, a drugą siłą mianowano panią Henrykę Kleiberównę, która natychmiast przystąpiła do pracy. Kierownik zgłosił się dopiero w lutym, ponieważ do tego czasu służył w wojsku polskim i pełnił służbę w szeregach broniących Ojczyzny od nawały bolszewickiej.

Urządzono wieczorek ku uczczeniu powstania styczniowego, a  dochód przeznaczono na cele straży ogniowej.

Wybrano nowa Radę szkolną: Franciszek Świerkosz – przewodniczący.  Członkowie: Jan Zabłocki – wójt, Franciszek Drwal i Kierownik szkoły.

W  lutym zmarł ks. Wojciech Kowalówka, a dziatwa szkolna brała udział w pogrzebie.

1921/1922

Szkoła liczy 4 oddziały, w których uczy się razem 143 dzieci. Oddział I – 25 uczniów, II (drugi i trzeci rok nauki) – 41, III (czwarty i piąty rok nauki) – 34, IV (szósty i siódmy rok nauki) – 43.

Kierownik uczył 4 ,5, 6, 7 rok nauki, H. Kleiberówna  pozostałe.

W czasie ferii Świat Bożego Narodzenia urządzono w szkole „Jasełka”, z których dochód przeznaczono na naprawę płotu szkolnego.

Rok szkolny zakończono-  według nowych rozporządzeń – nabożeństwem i „popisem uczniów” oraz rozdaniem nagród najpilniejszym dzieciom.

W czasie wakacji pani Kleiberówna została przeniesiona na samoistną posadę do szkoły w Zarzeczu Wielkim.

1922/1923

Zapisanych 145 dzieci. Posadę nauczycielki objęła Władysława Szymańska, przybyła ze Skawiec. Po raz pierwszy wprowadzono naukę robót ręcznych. Z braku materiałów i odpowiednich przyrządów wykonywano tylko nalepianki, wycinanki i figury geometryczne.

Nagrody – książeczki do nabożeństwa, obrazki i książeczki o treści naukowej na końcu roku otrzymali:

I oddział  – książeczki: Piekarz Alojzy, Smołucha Stanisław Tatka  Antoni ;  obrazki : Chromy

Stanisław, Gruczyński Tomasz, Kania Stefan, Sarapata Kazimierz.

II oddział   –  książeczki: Smołucha Tadeusz, Wawrzaszkówna Maria ; obrazki: Marjon Michał,

Szydłowski Michał, Zaporowski Franciszek, Marjon Józef, Monica Franciszek, Monica Józefa, Zaporowska Maria, Marjon Józefa

III oddział  – książeczki: Kania Wiktoria ; obrazki: Popiel Anna i Wiktoria, Zaporowska Helena i Wiktoria

IV oddział  – książeczki: Popiel Franciszka, Szydłowska Anna, Mazurkiewicz Stefan, Marjon

              Maria, Świerkosz Emilia ; obrazki: Młotkowski Władysław, Łabędzki Jan, Zaporowski

Stanisław, Gnojek Wiktoria, Świerkosz Emilia, Babula Jan, Krzeszowski Józef, Popiel

Jan, Filipczyk Maria

V oddział  – książeczki: Smołuchówna Jadwiga, Wacławik Maria; obrazek: Sarapata Wiktoria

Z powodu powołania kierownika na Wyższy Kurs Nauczycielski zastępstwo powierzono  p. Szymańskiej i tymczasowo rozpoczęła pracę p. Marta Kajdasówna.

 

1924/1925

Na stanowisko kierownika  powrócił p. Smołucha, p. Szymańska została przeniesiona do Lanckorony. Na jej miejsce mianowano p. Zofię Kleiberównę.

Powołano Radę Szkoły. Przewodniczącym wybrano tutejszego proboszcza ks. Józefa Gacka, zastępcą – właściciela obszaru dworskiego p. barona Przychockiego i jako przedstawiciela wsi – tutejszego gospodarza – Piotra Garlacza. W tym roku do szkoły uczęszczało 112 dzieci.

1925/1926

Miejsce p.Smołuchy zajęła p. Ziemiańska – nauczycielka przybyła z Andrychowa.

Oddział I liczył 24 dzieci, II – 16, III – 16, IV – 42 , V – 14. Z uwagi na trudności lokalowe wprowadzono naukę na dwie zmiany. Dzieci brały udział w przedstawieniach okolicznościowych. Wystawiły „Jasełka”, „Łobzowianie i Żyd w beczce”, a w okresie zapustów „Chrapanie na rozkaz” i „Lekarstwo na wszystko”. Cały dochód przeznaczono na budowę Domu Ludowego.

W styczniu w szkole odbywały się wykłady z zakresu rolnictwa oraz przez 6 tygodni kurs gotowania dla dziewcząt pozaszkolnych, prowadzony przez p. Ziemiańską.

Założono również szkolną kasę oszczędności. Należało do niej 15 uczniów. Najwyższa składka wynosiła 50 groszy, najniższa 3grosze.

W lutym z powodu epidemii odry i szkarlatyny zamknięto szkołę . Rada Szkolna Powiatowa przysłała do szkoły 10 książek do czytania, celem założenia biblioteki.

1926/1927

W drodze konkursu na posadę kierownika szkoły stanowisko to objął Władysław Palus. Stała nauczycielką była Zofia Kleiberówna. Oddziały liczyły 108 dzieci.

W czasie wakacji budynek szkolny wyremontowano. Przedstawienia z okresu Bożego Narodzenia przyniosły dochód w kwocie 100zł.  Przeznaczony został na budowę sceny.

Kierownik szkoły czując potrzebę rozwoju czytelnictwa, zarządził składkę na założenie biblioteki szkolnej. Za kwotę 14,10 zł zakupił 17 książeczek do czytania. Zwróciwszy się z prośbą do Towarzystwa Szkoły Ludowej w Kalwarii, otrzymał w darze 21 książek, zaś 40 woluminów zostało  szkole wypożyczonych. Biblioteka liczyła zatem 89 książek. Korzystało z niej 62 dzieci.

Z okazji Rocznicy Konstytucji Majowej po  nabożeństwie odbył się w szkole poranek. Uczestniczyła w nim społeczność wsi. Kierownik wygłosił odczyt na temat znaczenia Konstytucji oraz o Miłości Ojczyzny.

1927/1928

Pani Zofia Kleiberówna została przeniesiona do Stronia, a na jej miejsce mianowano Anielę Palusową.

Obowiązkiem szkolnym było objętych 114 dzieci, z czego do szkoły uczęszczało 104.

W Radzie Szkoły miejsce p. Garlacza zajął Piotr Krzeszowski. Z funduszu Rady zakupiono do biblioteki 20 książek, a Rada Nadzorcza Kasy Stefczyka przeznaczyła na ten cel 15 zł. Z biblioteki korzystało 63 dzieci.

Rady gminne Leńcz, Podolan i Zarzecza Wielkiego uchwaliły reorganizację szkół. Postanowiono utworzyć jedną – w Leńczach.

1928/1929

Rok szkolny rozpoczęło zamieszanie związane z powyższą decyzją. Ludność Zarzecza i Podolan nie wyraziła zgody na uczęszczanie swych dzieci do szkoły w Leńczach i nie pobierały one nauki mimo kar pieniężnych, nałożonych na rodziców.

Odziały I, II prowadzi p. Palusowa, III, IV – Waleria Kantorkówna, V, VI, VII – Wł. Palus.

Pani Henryka Kleiberówna  pracuje w Zarzeczu wielkim, prowadząc I, II, III i  IV oddziały.

W lutym nastąpiła przerwa w nauce z powodu 42-stopniowych mrozów, a w marcu z powodu niemożności nabycia opału – komunikacja kolejowa utrudniona.Zakupiono przyrządy do nauki fizyki i chemii. Kierownik szkoły z pomocą St. Forysia wykonał dodatkowe pomoce naukowe: pyrometr, motorek elektryczny, imadło metalowe i drewniane, wahadło elektryczne. Z dochodu „Jasełek” zakupiono dwie mapy Europy.

Odbyły się również pokazy kinowe dla dzieci, ale nie wzbudziły one większego zainteresowania.

1929/1930

Od września dzieci z Podolan zaczęły uczęszczać do szkoły w Leńczach, a z Zarzecza Wielkiego dopiero po półrocznej, a niektóre po półtorarocznej przerwie.

Zorganizowano wycieczkę krajoznawczą – wyjazd dzieci do Krakowa.

1930/1931

Do szkoły uczęszcza 230 dzieci. Prace podejmuję p. Katarzyna Rudowa z Lgoty.

W związku z trudnościami lokalowymi kierownik szkoły zwrócił się do Zarządu Kasy Stefczyka z prośbą  o wynajęcie sali do nauki w tym budynku. Mimo wcześniejszych przyrzeczeń zgody nie udzielono. Musiano wynająć pomieszczenie u p. Bielasa, gdzie z trudem mieścił się III oddział – 32 dzieci.

Rok później nastąpiła dalsza reorganizacja szkoły – naukę prowadzono według planu szkół pięcioklasowych. Sale lekcyjne wynajęto u p. Młotkowskiej i u Radziszewskiego.

1931/1932

Z uwagi na trudności lokalowe szkoła musiała wynająć kolejną izbę na klasę – tym razem u St. Forysia. Do szkoły uczęszczało 244 dzieci.

W styczniu wśród gospodarzy i młodzieży przedpoborowej przeprowadzono nabór do „Związku Strzeleckiego”. Funkcję referenta wychowania państwowego w tym związku objął kierownik szkoły.

1933/1934

Powołano Komitet Rodzicielski z ks. Józefem Gackiem jako przewodniczącym. Rozpoczął on akcję dożywiania dzieci. Z dochodu zorganizowanej w Domu Kasowym zabawy zakupiono naczynia do gotowania. Zajęto się zbiórką zboża na zakup chleba. Zebrano 12q zboża. Z pomocy korzysta 250 dzieci. Otrzymują one codziennie chleb oraz herbatę z mlekiem.

Kierownik szkoły objął stanowisko referenta wychowania obywatelskiego w Oddziale Straży Pożarnej.


               Uroczystość  Bożego  Ciała  –  rok 1934 – przed stara szkołą                           

 

1934/1935

 

Do szkoły Zarzyce Wielkie zapisano tylko 39 dzieci, dlatego inspektor szkolny przydzielił do tej szkoły jedenaścioro dzieci z Leńcz. Pani K. Rudowa została przeniesiona do Przytkowic.

Zmarł Józef Piłsudski. Młodzież szkolna z dobrowolnych składek zakupiła  Sztandar Polski. Wywieszany w święta narodowe miał przypominać obowiązki Polaka. 18 maja Grono Nauczycielskie wzięło udział w pogrzebie Marszałka.

1935/1936 

Według nowej ustawy o Gminach –  Leńcze weszły do gminy Kalwarii. Wójt Tadeusz Lorenz wyznaczył większą kwotę na remont budynku szkolnego, który przeprowadzono. Rada gminna powzięła uchwałę wystawienia piętra na istniejącym budynku szkolnym,  lecz Zarząd nie przyznał pożyczki na ten cel.

1936/1937

Zapisanych zostało 178 dzieci. W październiku spadł śnieg. Dzieci chodzące do szkoły boso, chorują  na owrzodzenie nóg, zapalenie płuc i odrę.  Szkoła opiekuje się grobem byłego kierownika szkoły –  p. Salawy.

1937/1938

Zaszła zmiana w Radzie Szkolnej. Przewodniczącym został Józef Radziszewski., sekretarzem – Wł. Palus. Członkowie: Franciszek Świerkosz, a po jego śmierci – Tadeusz Mazurkiewicz, Jan Sawicki (Leńcze), Jan Barankiewicz ( Podolany), Wincenty Kwaśny (Zarzyce Małe).

1938/1939

Do szkoły w Leńczach zapisało się 164 dzieci, w Zarzycu Wielkim – 66. Nauczyciele prowadzą równocześnie kurs dokształcający z zakresu szkoły III stopnia, w którym uczestniczy 33 słuchaczy. Kończy się on  egzaminem przed Państwową Komisją Egzaminacyjną w Brodach.

W maju, w rocznicę zaprzysiężenia Konstytucji 3 Maja dzieci wystawiają sztukę „Od Beskidów do Bałtyku”, tańczą trojaka , a Pan Wł. Palus wygłasza odczyt o znaczeniu Konstytucji i obowiązkach obywatela w związku z żądaniami Rzeszy Niemieckiej w sprawie Gdańska i Pomorza.

6 czerwca nastąpiło poświęcenie Szkolnego Sztandaru.

 

Druga wojna światowa i lata powojenne

 

1939/1940

Z powodu działań wojennych nie rozpoczęto normalnie roku szkolnego. Prawie  wszyscy mężczyźni wraz z dorastającą młodzieżą  opuścili wioskę. Nauczycielstwo nie otrzymało poborów za wrzesień, toteż ludność składa datki w naturze nauczycielstwu, by „mogło żyć i nie zginęło śmiercią głodową”.

Do wsi wkroczyły patrole niemieckie. Szkoła nie poniosła żadnych szkód. Komunikacja z Krakowem i Wadowicami przerwana.

Władze niemieckie wydały polecenia wójtom, by dali  zasiłek nauczycielom i  postarali się o rozpoczęcie nauki. Przeprowadzono zatem  remont sal lekcyjnych.

2 października następuje rozpoczęcie roku szkolnego nabożeństwem. Z braku funduszy na wynajęcie dodatkowych sal lekcyjnych nauka wszystkich oddziałów odbywa się tylko w budynku szkolnym. Komitet pomocy dla nauczycielstwa uchwalił dawać nauczycielom za pracę w szkole po 60 kg żyta i pszenicy, 1q ziemniaków, 3 litry mleka i opał.

W listopadzie i grudniu w szkole szukają kwater żołnierze niemieccy. Nauczyciele otrzymują połowę poborów, w końcu wyrównanie zaległości. Drożyzna dochodzi do 10-krotnej wartości dawnych cen.

Z dniem 1 maja A. Palusowa zostaje zredukowana, a na jej miejsce przyjęty Ryszard Moroń – ze Śląska. Z końcem sierpnia wszyscy nauczyciele zostają  zwolnieni z posad, ale na nowo wnoszą  podania.

Od 1 września Wł. Palus obejmuje kierownictwo szkoły w Lanckoronie, Waleria Kantorek przenosi się na Wysoką, a nauczycielką szkoły w Leńczach zostaje Aniela Siwiec.

 

1940/1941

Z powodu nieotrzymania przez resztę grona nauczycielskiego zamianowania nauczanie  rozpoczęła tylko p. Aniela Siwiec. Religii nauczał ks. prof. Wincenty Wojakowski  przeniesiony ze Stryszowa. Do pełnienia funkcji kierownika zgłosiła się pani Zetowska  Zofia przeniesiona z Jaśkowic. P. Stefania Więckowska – była kierowniczka w Wielkich Drogach rozpoczęła pracę jako nauczycielka.

Liczba dzieci zapisanych : klasa   I  – 55, klasa II -24, klasa III – 36, klasa IV – 33, klasa V – 40 , klasa VI – 14.

Nauczycielstwo otrzymało z gminy przydział po 1,5 kg mąki żytniej i 20 dag mąki pszenicznej na osobę (na okres od 15- 30 września).

Pani Więckowska wróciła do Wielkich Dróg, a na jej miejsce przybyła stamtąd p. Stanisława Cyganówna.

Gmina nie dostarczyła opału dla szkoły i na przełomie listopada i grudnia uczono w nieopalanych klasach. Naukę musiano przerwać, gdyż „dzieci źle i licho ubrane nie mogą marznąć w klasach”. W tym czasie odłączono szkołę w Zarzycu Wielkim, tworząc samoistną i należąca do gminy Lanckorona.

Dopiero w marcu rozpoczęto naukę( gmina dostarczyła 2m  drewna). Zaczął pracę

  1. p. Edward Piotrowicz, który zamienił się miejscem z p. Cygan Stanisławą.

„Brak i trudności w nabyciu najpotrzebniejszych środków żywności gnębi nauczycielstwo”.

1941/1942

Liczba zapisanych dzieci –  189. Nauka wszystkich oddziałów odbywa się w gruntownie oczyszczonych i wybielonych salach.

Pani Aniela Siwiec ( żegnana z wielkim żalem) została przeniesiona do Krzywaczki, na jej miejsce powróciła  dawna nauczycielka – Waleria Kantorek.

W październiku otworzono szkołę w Podolanach dzięki staraniom p. wójta Karasińskiego i p. sołtysa Barankiewicza. Uczyć się tam będą dzieci młodsze tj. I, II, III, IV klasa. Odchodzi ogółem 46 uczniów.

Od stycznia do marca trwała przerwa w nauce ze względu na brak opału i „cieplejszego ubrania tutejszej dziatwy szkolnej”.

Z końcem czerwca żegnano ks. prof. Wojakowskiego , odchodzącego na swoją  dawną placówkę do Rawy Ruskiej. „Uczeń kl. I – Wincenty Garlacz i uczennica kl. VI – Halina Małecka w pięknych słowach żegnali swego wychowawcę. Łzy i szloch dziatwy szkolnej i ta ogromna moc kwiatów, jakimi obrzuciły ks. Profesora świadczyły o zaskarbieniu sobie wielkiej miłości i wdzięczności w sercach tychże”.

1942/1943

Nabożeństwo rozpoczynające rok szkolny zakończyło się uroczystym pożegnaniem tutejszego proboszcza ks. Józefa Gacka, który, otrzymawszy godność dziekana, odchodzi do  Zebrzydowic. „Uczennica Lenikówna Marja pożegnała Go, życząc powodzenia i zdrowia na nowej placówce. Dla Leńcz zrobił wiele, bo  pozostawił trwały pomnik swej pracy – wspaniały kościół, a otarł i niejednemu łzę”.

Naukę religii objął ks. Józef Gaździcki , przybyły z Łapanowa. Ilość dzieci zapisanych – 170. Sale odnowiono i pobielono.

Większość młodzieży kończącej  szkołę zgłosiła się do wpisów do „Szkoły  Rolniczej”

w Przytkowicach.

1943/1944

Do szkoły zapisano  144 dzieci. Nauka odbywa się w nieobielonych salach , gdyż miały one posłużyć niebawem,  zdaniem gminy Przytkowice,  jako skład kontygentu zbożowego. Komitet gromadzki znalazł jednak inne miejsce.

Grono nauczycielskie nie otrzymało poborów i wskutek tego znalazło się w opłakanym stanie, gdyż wszelkiego rodzaju środki musiało nabywać po cenach paskowych.

W kwietniu wojsko (Org. Todt) zajęło obie klasy lekcyjne i mieszkanie kierowniczki. W maju naukę rozpoczęto w sali „Strzelca”. Zajęcia dla klas odbywają się trzy razy w tygodniu.

27 czerwca żołnierze opuścili szkołę, pozostawiając ją „w strasznym stanie”.

1944/1945

Nauka odbywa się w jednej sali. Druga jest bardzo zniszczona, ale wójt postanawia nie przeprowadzać remontu, obawiając się powrotu wojska lub przeznaczenia jej na skład kontygentu  zbożowego.

  1. Edward Piotrowicz został powołany do kopania okopów.

Klasa I liczy 28 dzieci, II – 29, III i IV – 46, V i VI – 33. Nauka odbywa się trzy razy w tygodniu.

Wojsko po raz piąty zajęło szkołę. Zniszczono ją doszczętnie. W styczniu przerwano naukę z powodu braku opału.

23 stycznia do wsi wkroczyły patrole sowieckie i przeciągnęło wojsko.

W lutym po ustąpieniu  wojsk okupanta i przesunięciu się frontu bojowego na południe i zachód władze szkolne wydały zarządzenie, by Nauczycielstwo wróciło na dawne swe posady , dlatego powrócili do szkoły Państwo Palusowie.

Naukę prowadzono w jednej sali co drugi dzień, gdyż brak było nawet ławek, nie wspomniawszy o innych sprzętach szkolnych. Zapisanych zostało 153 dzieci.

Z pomocy szkolnych zachowało się 130 książek , które przechował Stanisław Grabiec, a także  Sztandar Szkoły, przechowywany w kościele.

W lipcu odremontowano pokój kierownika i ogrodzono szkołę.

       1945/1946

W związku z wprowadzeniem nowego ustroju w szkolnictwie z Podolan do klasy V i VI przybyło 8 dzieci.

Ukonstytuowała się Rada Szkoły Miejscowej. Przewodniczącym został  Franciszek Monica, zastępcą miejscowy sołtys Stefan Garlacz. Społeczność Gromady zasiliła  budżet szkoły kwotą pieniężną, przeznaczoną na najpotrzebniejszy sprzęt szkolny( ławki). „Brak jest  jeszcze szyb, ale i te może wkrótce będą wprawione”.

1946/1947

Zapisano 162 dzieci. Ponieważ gmina nie dostarczyła opału do szkoły, nastąpiła przerwa w nauce. Komitet rodzicielski zorganizował zbiórkę pieniędzy na ten cel.

W styczniu  w szkole mieszka wojsko, w związku z przeznaczeniem sali szkolnej na lokal wyborczy – wybory do Sejmu.

1947/1948

Po ośmiu latach starań Szkolnego Koła PCK, prowadzonego przez p. Palusową, wystawiono wreszcie ganek z betonu z tyłu szkoły. Obielono i wyremontowano budynek.

Ilość dzieci – 154. Rozpoczęto dożywianie 84 uczniów. Koszt pokrywają bogatsi rodzice oraz Inspektorat szkolny.

1948/1949

Liczba dzieci doszła do 165. Starania o kolejną salę lekcyjną spełzły na niczym.

Przy szkole uruchomiono Ośrodek Przysposobienia Rolniczego. Uczestniczy 51 kandydatów. Nauka odbywa się 5 razy w tygodniu po 4 godziny.

Kierownik Szkoły Władysław Palus został niesłusznie oskarżony i skazany na dwa lata więzienia. Społeczność wsi zdecydowanie przeciwstawiła się temu, mając w pamięci jego zasługi dla szkoły i wioski.

Do pracy została przydzielona Lidia Sekuster.

1949 /1950

W czasie wakacji grono nauczycielskie prowadziło tzw. „Dzieciniec”. Uczestniczyło 59 dzieci w wieku 3-12 lat. Zajęcia  trwały od 8 rano do 4  po południu.

Bank w Kalwarii zawarł umowę z Komitetem Rodzicielskim na dzierżawę  Domu Kasowego. Komitet zobowiązał się do odrestaurowania budynku, co miało pokryć koszty dzierżawy na 5 lat.

Na miejsce Wł. Palusa mianowano nauczycielkę Marię Kotlarczyk.

Rok szkolny rozpoczęto w Domu Kasowym. Przybyło 25 dzieci z Zarzyca Wielkiego, gdyż tam zlikwidowano 1 etat nauczycielski. Odeszli natomiast uczniowie klas V – VI z Podolan , ponieważ do Podolan  przydzielono drugiego nauczyciela.

Marię  Kotlarczyk przeniesiono do Stronia , a na jej miejsce przybyła stamtąd Aleksandra Bujak.

W szkole zorganizowano kurs dla analfabetów, ale nie cieszył się on popularnością. Wytypowano 17 osób , przychodziło  3 – 6.

Na miejsce Aleksandry Bujak (urlop zdrowotny) mianowano Jana Czachora.

1950 /1951

Dodano etat nauczycielski i pracę objęła  ob. Wronowa, przybyła z Zebrzydowic.  Pozbyto się tzw. „klas łączonych”.

W składzie Komitetu Rodzicielskiego zaszła zmiana. Na miejsce ob. Piszczka i Palmy wybrano Gaczorka.  Sale oczyszczono, ukończono osiatkowanie  szkoły, trwa budowa stajenki i klozetów.

Nastąpiła zmiana w programach nauczania – brak książek.

Ob. Wronowa objęła  pracę w Krakowie, do pracy w szkole przydzielono ob. Ogielankę Marię.

W lutym obchodzono „Dzień zradiofonizowania szkoły”. Zainstalowano aparat i głośnik – zakupione z kwot zbiórek odpadków użytkowych, prowadzonych przez dzieci szkolne.

Wyniki nauczania w tym roku były lepsze – drugoroczność spadła  do 38%.  Klasę siódmą  ukończyło 35 uczniów, a 13 z nich zdało do szkoły średniej. Reszta z wyjątkiem 5 poszła do szkół  zawodowych.

1952/1953

Samo rozpoczęcie roku szkolnego było wielką  uroczystością, bowiem szczególnie serdecznie witano młodzież zaczynającą szkołę po raz pierwszy. „Były to dzieci urodzone w Polsce Ludowej. Otrzymały liczne podarunki od Komitetu Rodzicielskiego”.

Do szkoły jako zbiorczej chodzą dzieci z Podolan i Zarzyca Wielkiego- kl. VI – VII.

Wykończono czwartą salę lekcyjną, oczyszczono szatnie i mieszkanie służbowe nauczyciela Czachora.

Ustalono, że Grono Pedagogiczne  szkół niepełnych (Podolany  i Zarzyce W.) będzie brało udział w posiedzeniach Rady  Pedagogicznej  w Leńczach, aby dbać o jednakową  realizację  planów dydaktyczno – wychowawczych.

Zarządzone egzaminy klasy VII pokazały rzetelność pracy nauczycieli i uczniów tutejszej szkoły, gdyż na 36 zdających tylko jeden z uczniów nie zdał.

Ogólny wynik promocji do klas wyższych – 94%.

 

1952 /1953

Obydwa budynki szkolne zostały wyremontowane. Komitet Rodzicielski zakupił gabinet na pomoce naukowe i szafę biurową.

Ilość dzieci uczęszczających – 147.

26 X przeżywano historyczny dzień – wybory do Sejmu. Lokal wyborczy umieszczono w kancelarii budynku szkolnego nr 2. Dzieci wraz z rodzicami uczestniczyły w pochodzie przez wieś. Mimo ulewnego deszczu i ogromnych błot, mieszkańcy 5 gromad należących do  obwodu oddali swe głosy w 90% już na godzinę 12.00. Reszta głosowała po powrocie z pracy.

1953/1954

Prace w szkole rozpoczęła kol. Czerniachowicz Maria, przybyła na miejsce kol. Czachora.

Kierownikiem  szkoły nadal jest  Aniela Palusowa, oprócz niej pracują Kantorek Waleria i Ogiela Maria.

Przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego Trela Józef wraz z całym Komitetem aktywnie działają  dla dobra szkoły.

W szkole założono Związek Harcerstwa Polskiego, który prowadzi Czerniachowicz Maria.

 

 1954/1955

W marcu  z powodu ciężkiej choroby Kol. Ogiela Maria odeszła z pracy.

 

1955/1956

          Do pracy przydzielono Kol. Michalik Wiktorię. Z funduszy Wydziału Oświaty przeprowadzono remont kapitalny szkoły.

1956/1957

Na miejsce Czerniachowicz Marii przybył Kol. Ignacy Moskwa. Pracę rozpoczęła również Kol. Szewczyk Krystyna.

Władze wydały rozporządzenie przeniesienia krzyża na boczną ścianę. Rodzice gremialnie zaprotestowali. Całe zajście zakończyło się szczęśliwie.

 

1957/1958

Skład Grona uległ zmianie. Z pracy zrezygnowała Kol. Szewczyk. Były kierownik Palus Władysław został zrehabilitowany i przywrócono mu prawa nauczania. Wskutek przerwy w pracy nie mógł otrzymać emerytury, dlatego mimo ukończonych 64 lat zajął stanowisko nauczyciela.

Pracę rozpoczęła także pani Kucała Adela.

Ilość dzieci wzrosła do 204. Klasy ( zwłaszcza VI ) były  przeludnione.

Na terenie gromady rozpoczęto prace nad elektryfikacją. Zawiązał się Komitet Elektryfikacyjny, którym kieruje Kras Jan – człowiek pracujący z ogromnym poświęceniem. W czasie wakacji przeprowadzono instalacje elektryczne w 4 budynkach szkolnych tj. dwóch w Leńczach , Zarzycu Wielkim i  Podolanach.

       Szkołę ukończyło 26 uczniów. Prawie wszyscy zdali egzaminy do szkół licealnych i zawodowych.

1958/1959

Liczba dzieci wzrosła do 221, dlatego przydzielono szkole szósty etat. Pracę rozpoczęła pani Krysiak Maria.

 

1959/1960

            Kierownictwo szkoły powierzono Władysławowi Palusowi, z uwagi na chorobę Anieli Palusowej.  Do pracy zgłosiły się nowe nauczycielki:

Szczepanik Władysława,   Kowacz Barbara,   Łężniak Wanda.

Ilość dzieci uczęszczających do szkoły zbiorczej – 241.

W kasowcu  wybudowano piec kaflowy. Brak ławek zastąpiono starymi krzesłami i stoliczkami  pożyczonymi z Kalwarii.

             

                                                

15 XII w budynku szkolnym po raz pierwszy rozbłysło światło elektryczne.

       W czerwcu żegnano rok szkolny, klasę VII oraz długoletniego kierownika szkoły Władysława Palusa, który po 49 latach pracy ( w tym 34 latach w szkole w Leńczach) odszedł na zasłużony odpoczynek.

W 1960 roku kierownictwo szkoły objął pan Andrzej Płaszczak.


 Przed kasowcem. W tle Kółko Rolnicze


Lata 1960 – 1970

Liczba dzieci rosła i należało myśleć o ich przyszłości. Wprowadzono klasę ósmą. Budowa nowej szkoły stała się koniecznością. Decyzja ta nie była kaprysem chwili. Myślano o niej od dawna, ale  od kilkunastu lat projekt wciąż „wypadał” z planu budowy szkół w gminie.

W roku szkolnym 1966/1967 szkoła mieściła się nadal w dwóch budynkach: własnym – wilgotnym i zagrzybiałym, w którym były tylko dwie sale szkolne o wymiarach 52 i 48m² oraz dwie sale(34 i 31m²) adaptowane z byłego mieszkania dla kierownika szkoły. Dalsze dwie sale mieściły się w odległym o 60m budynku zwanym kasowcem. Czynsz za wynajem pochłaniał znaczną część budżetu szkolnego. Liczba uczniów wynosiła 229, a rok później  wzrosła do 233. W klasie  I uczyło się 40 dzieci, II- 30, III-25, IV-30, V-32, VI-34, VII-20, VIII-18.

Potrzeba budowy nowego budynku szkolnego została uzasadniona przez Prezydium Powiatowej Rady Narodowej Wydziału Oświaty i Kultury w Wadowicach

 Budynek starej szkoły – na zewnątrz                                               

Lekcja w starej szkole         

           

22 maja 1966 roku na zebraniu wiejskim powołano Komitet Koordynacyjny Budowy Szkoły w składzie: przewodniczący – Jan Kras, zastępca – Stanisław Kaleta, sekretarz – Józefa Lenik, skarbnik – Jan Grabiec, członkowie: Stefan Majcherczyk, Czesław Gnojek, Piotr Targosz, Julian Kozik, Jan Dudek, Józef Targosz, Franciszek Kurek, Czesław Miś, Tadeusz Trela, Eugeniusz Młotkowski, Jan Filipczyk, Franciszek Zawada, Czesław Gaczorek, Stanisław Popiel, Piotr Wańdyga, Stefania Zielińska, Stanisław Wróbel, Przepióra, Stanisław Drwal, Franciszek Zaporowski, Edmund Kurek, Stefan Kopyla,

.W obecności władz powiatowych komisyjnie został wybrany teren pod budowę. Był on własnością trzech prywatnych osób, z którymi przeprowadzono rozmowy. 5 kwietnia 1967 roku spisano protokół.

  • Franciszek Dudek – wyraził zgodę na sprzedaż gruntu w drodze zamiany z dopłatą za jakość ziemi
  • Piotr Krzeszowski oraz Maria Mazurkiewicz – wyrazili zgodę na sprzedaż swoich gruntów za cenę do uzgodnienia w terminie 7 dni.

Można było rozpocząć opracowanie projektu budynku nowej szkoły. Był on gotowy już październiku 1967 roku. Jego zatwierdzenie uzależnione było od znalezienia ujęcia wodnego z odpowiednim zasobem wody, mogącego służyć szkole. Dzienne zapotrzebowanie na wodę miało wynosić 6.3m³  Jedynym odpowiednim w okolicy okazało się źródło na działce pana Jana Lepiory. Koszty związane z ujęciem i doprowadzeniem wody miał w całości pokryć Komitet Budowy Szkoły.

Na zebraniu wiejskim w grudniu 1967 roku mieszkańcy wsi w ilości około 150 osób podjęli zobowiązanie, dotyczące doprowadzenia wody do parceli, na której przewidziano budowę obiektu szkolnego. Każda rodzina zamieszkała na terenie wsi została opodatkowana kwotą 400zł. /płatną w dwóch ratach do końca marca 1968 roku / oraz winna była odpracować po dwie dniówki robocze. Zadeklarowano również wykonanie prac ziemnych.

W styczniu mieszkańcy wsi zarejestrowali w Wydziale Oświaty i Kultury czyn społeczny na doprowadzenie rurociągu wodnego do szkoły i zadeklarowali w gotówce 84.800zł. i w robociźnie 119.200zł. Trasa przebiegu wodociągu przechodziła przez działki kilku właścicieli prywatnych, z którymi spisano umowy. Wyrazili oni zgodę na przekop w zamian za możliwość  korzystania z wody. W kwietniu 1968 roku nastąpił odbiór techniczny wodociągu.

Rozpoczęcie budowy szkoły przewidziano na rok 1969, a zakończenie na 1970.W związku z tym Dyrekcja Inwestycji Miejskich poprosiła o podjęcie czynów społecznych:

– zazielenienie działki szkolnej / po wybudowaniu szkoły/

– splantowanie terenu pod boiska szkolne

Budowa budynku nowej szkoły przebiegała szybko i sprawnie.

Mieszkańcy chętnie podejmowali czyny społeczne. Dzieci szkolne wraz z rodzicami przychodziły na plac nowej szkoły, gdzie niwelowano teren, sprzątano, przygotowywano drogę dojazdową do budynku, betonowano ją oraz okalające szkołę podwórka.

Odbiór techniczny szkoły odbył się w czerwcu 1970 roku. Uroczyste oddanie szkoły wraz z nadaniem jej imienia przewidziano na lipiec 1970 roku.

Wybór Patrona Szkoły był wielkim przeżyciem dla uczniów i Grona Pedagogicznego. Rozważano różne propozycje. Imię  Bohaterów Westerplatte okazało się najodpowiedniejsze: odwoływało się do niekwestionowanych wartości każdego człowieka.

17 lipca 1970 roku to uroczysty dla całej społeczności lokalnej dzień – oddanie szkoły.

Przewidziano plenerowy wspaniały festyn, uświetniający uroczystość. Niestety, pogoda nie była łaskawa. Padający od wielu dni deszcz spowodował wielką powódź, uniemożliwiającą nawet przybycie zwykłą trasą na uroczystość wielu przedstawicieli powiatu i innych zaproszonych gości. Wybierając niezalane wodą, możliwe drogi dojazdu od strony Przytkowic, dotarli, mimo wszystko, szczęśliwie.

1 września 1970 roku młodzież mogła swobodnie, bez nauki na dwie zmiany, w jasnych, suchych salach rozpocząć nowy rok szkolny.

  W nowej   szkole


   Budynek nowej szkoły – 1970                                              Grono Pedagogiczne – 1971

Od lewej:

   Stoją: Wanda Cymerkiewicz,    Andrzej Płaszczak, Lucyna Kręcisz, Elżbieta Dudek,   Bronisława Wolas;

      Siedzą:  Anna Ziemba, Maria Płaszczak, Jolanta Oćwieja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

               Klasa VIII –  ostatni rok nauki , pierwszy w nowej szkoły


 Klasa VIII z wych.

        Wandą  Cymerkiewicz

 

 


Budowa sali gimnastycznej 

W roku  1986 długoletni Dyrektor szkoły Pan Andrzej Płaszczak przeszedł na emeryturę. Pracował jednak nadal w niepełnym wymiarze godzin.

Stanowisko Dyrektora szkoły przejął Pan Eugeniusz Lizak, a w 1990 roku Pani Władysława Boba. 

1991

 

Klasy VII a z wych. W. Cymerkiewicz,  Z Zborowskim i Dyrektorem Wł.Bobą

Liczebność klas rosła. Szkoła dysponowała niewielkim korytarzem, który służył młodzieży w czasie ćwiczeń wychowania fizycznego . Wysunięto zatem projekt budowy obiektu sportowego z prawdziwego zdarzenia – nowej , dużej sali gimnastycznej.

W roku 1993 na zebraniu rodziców został powołany i zawiązany Społeczny Komitet Budowy Sali Gimnastycznej w składzie: Przewodniczący – Władysław Miś,  Zastępcy: Janusz Ulman, Ryszard Pacut, Tadeusz Gębala, Skarbnik – Władysława Boba, Sekretarz – Marian Gnojek. Członkowie: Marcin Krawczyński, Paweł  Suliński, Wojciech Janczar, Zbigniew Zborowski, Jerzy Ziemba, Jan Zięba, Staniław Ziemba, Andrzej Czarniak, Stanisław Kolasa, Marian Moskała, Wiesław Cygan, Paweł Madej, Jan Gaczorek, Edward Dudek, Jan Gajewski, Jolanta Krzeszowska- Mirocha.

Pokonując wiele trudności – przede wszystkim związanych z ciągłym brakiem finansów, przy pomocy  ogromnego zaangażowania wielu osób , również spoza naszego środowiska – we wrześniu  2002 roku nastąpiło uroczyste otwarcie nowego sportowego obiektu – dużej, pięknej sali gimnastycznej.

Dyrektorem szkoły od  1996 roku pozostaje Pan Piotr Mogiła.

 

 

                               Grono Pedagogiczne wraz z Dyrektorem szkoły Piotrem Mogiłą

 


                W roku szkolnym  2002/2003  utworzono pierwszą klasę gimnazjum.

Powstał Zespół Szkół nr 6.

 

Absolwenci Szkoły Podstawowej w Leńczach

 1945  -Grabiec Stanisław, Pasternak Piotr, Wańdyga Franciszek, Wańdyga Jan, Dudek Maria

Przepióra Maria, Dudek Stanisław, Mucha Czesław, Wańdyga Leon, Kurek Teresa, Lenik Anna, Malinkiewicz Stanisława, Madej Wiktoria, MałeckaDanuta, Trąbka Helena

1946- Bielas Irena, Wańdyga Eugeniusz, Palus Jerzy

1947-Madej Jan, Palma Stanisław, Sawicki Stefan, Anioł Helena, Dudek Krystyna, Dudek Józef, Garlacz Stanisław, Garlacz Jan, Wicher Zbigniew, Pochroń Eugeniusz, Babrzymąka Jan, Syrek Joanna ,  Wacławik Tadeusz, Jagosz Władysława

1948- Banaś Adam*,Grych Zofia*, Kaczmarczyk Marian, Lepiora Jan*, Palma Janina*,

Sarapata Władysław, Tokoń Władysław, Dudek Józefa*, Jasiołek Maria*,Job Maria*,

Kruk Maria*,Lepiora Leonia, Moskała Krystyna, Niechaj Maria, Racut Aniela,

Rywotycka Stanisława, Szymocha Stanisław, Wańdyga Stanisława, Zając Maria*,

Zawada Franciszek*, Racułt Józef*

1949- Kurek Franciszek, Maślanka Michał, Ryłko Tadeusz*, Garlacz Piotr, Trela Zdzisław,

Bielas Stanisława, Brózda Stanisława, Dudek Teresa, Filipczyk Elżbieta, Kaczmarczyk Halina, Madej Czesław, Małecka Joanna, Moskała Aniela*, Rywotycka Joanna, Kozioł Jan, Pacułt Andrzej*, Ryłko Marian, Pacułt Stanisława*,

1950- Filipczyk Tadeusz, Kolanus Jadwiga, Dudek Jan, Maślanka Krystyna, Ryłko Maria*, Dudek Jan*, Garlacz Marian, Kolasa Janina, Kruk Stanisława*, Madej Maria, Mądrala Tadeusz*, Ogarek Helena*, Mucka Maria, Pochroń Edmund, Popiel Maria, Racułt Tadeusz, Strączek Emilia*, Suczanka Janina, Trela Maria, Wróblewska Janina*, Marek Mieczysław*, Popiel Stanisław*,

1951- Kędziora Władysław, Babrzymąka Piotr, Lepiarz Stefan, Kukuła Stanisława, Pacułt Tadeusz, Racut Stanisław, Biela Marian, Brózda Stanisław, Czopek Anna, Gaczorek

Bronisława, Garlacz Stefan, Gruczyński Ryszard, Kozioł Mieczysław*, Kurek Anna*,Lepiora Maria,Lepiora Tadeusz, Madej Mieczysław, Paluch Jan, Piwowar Eugeniusz, Rydz Władysława, Rywotycki Marian, Babrzymąka Anna, Byrgiel Janina, Górkiewicz Marian, Kolanus Aleksandra, Kolasa Bronisława, Lenik Franciszek, Monica Józefa*, Piszczek Zenon, Popiel Stefan, Rywotycka Józefa, Kukuła Cecylia*, Studnicki Stanisław*

1952- Młotkowski Czesław, Kędziora Józefa, Monica Stanisława, Oleś Genowefa*, Przepióra Alojzy*,Stypuła Adam*,Zaręba Maria, Lepiarz Władysław*, Maślanka Józef, Młotkowski Józef*, Sajdera Jan, Zając Stanisława*,Bargiel Jan, Chromy Wiesław, Dudek Teresa, Foryś Janina, Gaczorek Czesław, Garlacz Stanisława, Góralczyk Czesława*, Kolasa Wanda, Lepiora Józefa, Moskała Czesław*, Racułt Jan*,Strączek Maria*, Tokoń Stanisław*,Trela Stanisława, Kucik Czesław, Dudek Helena, Gaczorek Władysława, Madej Jan, Madej Mieczysław, Rydz Anna, Łęczyński Mieczysław, Ochojna Zdzisław, Piwowar Jan, Ucisko Eugeniusz, Ucisko Janina, Zaręba Maria,

1953-Kukuła Stefan*, Palichleb Kazimierz, Biela Jan*, Bielas Stefan,Lenik Czesław, Maślanka Maria, Opyrchał Jan*, Sawicki Czesław, Trela Jan, Babrzymąka Stanisław,

Balza Józef, Brózda Eugeniusz, Nałódka Krzysztof, Ogarek Zofia, Oleś Julian, Pyrek Władysława, Ryłko Krystyna, Stypuła Zofia, Wicher Elżbieta, Palma Bolesław, Paluch Anna, Dudek Bolesław, Górkiewicz Krystyna, Kapusta Jan, Kolanus Edward, Łabedzka Józefa, Madeja Stanisława, Maślanka Czesława,Młotkowska Maria, Niechaj Józef, Niechaj Stefan, Rudecka Stanisława*,

1954-  Mucha Jan, Kolasa Stanisław, Lepiora Czesław, Monica Bronisława, Monica Jan*,Moskała Cecylia*, Pochroń Jan, Trela Maria, Pasternak Karolina, Popiel Władysława,Przepióra Helena, Racułt Stanisław*,Suka Roman*, Szydłowska Irena, Ucisko Czesław, Uniwersał Maria, Wańdyga Władysława, Wyroba Anna, Garlacz Czesława, Kania Stanisław*, Kania Stanisława,Kapuścińska Władysława,Łyczak Anna, Maślanka Jan, Mróz Stefania*, Oczkowski Czesław, Ogarek Barbara, Oleś Julia, Pakuła Jan*, Blak Anna, Brózda Janina, Kwaśna Elżbieta, Łęczyński Julian, Ochajna Maria, Piątek Jan, Wróbel Władysław*, Misiorek Bożena*, Sternalska Krystyna*,Misiorek Małgorzata**

1955- Modliszewska Józefa, Strączek Czesław, Czopek Helena*, Gaj Franciszek, Lepiora Józef, Oleś Anna, Daniel Aleksandra, Foryś Józef, Grabiec Józef, Grych Mieczysław, Jagosz Daniel, Kaleta Czesława*, Kania Krystyna*, Kościelny Stanisław, Kras Tadeusz, Madej Maria, Maślanka Stanisław, Mazur Maria*, Oleś Kazimierz, Skrzyński Jan, Szczyrbak Stanisław*, Trela Cecylia, Trela Józef*, Uchacz Czesława, Wańdyga Marian, Jagosz Janusz, Kras Maria, Paluch Józef*, Popiel Władysława, Trela Jerzy, Zawada Helena*,Ulman Janusz*

1956- Machnik Zbigniew*, Monica Franciszek*, Pająk Dominik*, Moskała Helena*, Moskała Marian*, Targosz Janina, Biela Maria, Kolanus Irena, Kopyla Krystyna, Lepiora Stefan*, Mróz Tadeusz, Ryłko Anna, Szczyrbak Bronisława*, Wróblewski Stanisław*, Zawada Janina, Żmuda Janina, Leńczowska Anna, Racułt Jan, Racułt Maria*, Rudecki Jan*, Skrzyńska Anna, Suka Anna, Chromy Bogusław*, Leńczowska Maria*, Górski Jan*, Kaleta Stanisław*, Kwaśna Cecylia*,

1957-Dobosz Roman*, Pająk Ryszard, Banaś Józefa, Dudek Stanisław, Foryś Anna*, Garlacz Krystyna*, Hodurek Ryszard, Kania Maria, Kopyla Wanda, Kukuła Eugenia*, Madej Józefa, Mądrala Stanisław, Maślanka Janina, Popiel Stanisława, Słonina Stanisław, Dobosz Ludgarda, Kowalczyk Jan*, Oleś Zofia, Paluch Kazimierz, Wróblewska Anna,

1958-Daniel Stanisław*, Drabina Stanisław, Kolasa Stanisłw, Łęczyński Andrzej*, Ochajna Jan, Pochroń Tadeusz, Trela Mieczysław, Tupta Jan, Wańdyga Kazimierz, Zaręba Janina, Dobosz Irena, Jagosz Barbara, Kras Anna, Łabędzki Jerzy, Madej Zofia, Mróz Jan, Ogarek Leokadia, Paluch Franciszek, Sarapata Jadwiga, Sikora Jan, Stypuła Sabina, Szydłowska Barbara, Szudłowska Władysława, Trela Edward, Żądło Maria*, Blak Stefania, Moskała Ryszard**, Pająk Ewa, Jamróz Zofia*,

1959- Pieronkiewicz Jan, Kania Franciszek, Kania Marian, Kot Józef*, Racułt Czesław*, Zaporowski Jan, Zięba Czesława, Bobula Bogusława,Chromy Andrzej, Grabiec Jan, Kaczmarczyk Zofia, Kruk Maria, Madeja Władysław, Marion Józef, Mazurkiewicz Krystyna, Racułt Helena, Targosz Apolonia, Uniwersał Tadeusz, Wróbel Kazimierz, Wyroba Adam, Zaręba Leszek, Kubas Franciszek*, Ucisko Lesław,

1960-Targosz Roman, Kania Tadeusz, Rywotycki Leon*, Biela Anna, Foryś Maria, Hodurek Zdzisława, Kucharczyk Marian, Lepiora Jan, Młotkowska Jadwiga, Okular Jerzy**, Palichleb Urszula, Suwaj Maria, Ulmanówna Anna, Wróbel Józef, Żmuda Czesław, Cichoń Józefa, Chromy Waleria*, Daniel Janina, Gonek Janina, Górkiewicz Józefa, Kania Halina, Kopyla Stefania, Kowalczyk Tadeusz, Kruk Józef, Kubas Tadeusz, Kukula Józefa, Monica Helena, Morawa Danuta, Ogarek Anna, Popiel Stanisława, Stoch Stanisław, Stypuła Jan, Targosz Władysława, Tupta Janina, Wcisło Stanisław,Wróblewska Helena, Zaporowska Janina, Zaręba Ewa, Blak Stanisław,

1961- Zając Stanisław, Bielas Czesław, Kolasa Bronisław, Rywotycki Ryszard, Sidzina Zbigniew, Syrek Zenon, Wróbel Krystyna, Zaporowski Władysław,BabrzymAka Stefan, Banaś Stanisław, Dobosz Alicja, Górka Stanisław, Kania Anna, Kania Maria, Kania Zenon, Kopyla Jadwiga, Kowalczyk Maria*, Kozioł Edward, Kras Stanisław, Krzeszowski Józef,Kukuła Wiesława, Leńczowska Janina, Leńczowska Łucja, Mazurkiewicz Wiesław, Moćko Janina, Monica Józef, Mróz Stanisław, Mucha Jerzy, Ochojna Józef, Piszczek Leszek, Piwowar Ryszard, Radoń Aleksander, Rywotycki Czesław, Sarapata Bogusława, Syrek Zdzisław*, Szydłowski Michał, Trąbka Janina, Trela Jan, Twardosz Urszula, Wańdyga Krystyna, Zawada Stanisław, Uchacz Kazimierz*,

1962- Szydłowski Jan, Zając Krystyna, Daniel Krystyna, Kukuła Zdzisław, Pająk Marek, Popiel Józef, Wyroba Czesław,  Bobula Halina, Biela Zdzisław, Błasiak Wiesław, Dudek Janina, Dołhun Roman, Gaczorek Jerzy, Garlacz Barbara, Hodurek Kazimiera, Kania Sebastian, Mróz Jan, Moskała Janusz, Mazur Eugeniusz, Maślanka Urszula, Maślanka Ewa, Madeja Stanisław, Norek Krystyna, Rywotycka Janina, Szydłowski Stanisław, Trela Teresa, Targosz Jadwiga, Ucisko Władysława, Zięba Andrzej, Warmuz Barbara, Madej Lucyna, Oleś Halina, Paluch Józefa*

1963- Cichoń Maria, Godzik Józef*, Kowalczyk Danuta, Łabędzki Marian,Targosz Zygmunt,

Tokoń Janina, Foryś Marian, Kras Elżbieta, Kolasa Janina, Kania Tadeusz,Koblowski Józef, Lepiarz Józefa,Leśniak Helena, Monica Wiesław, Master Wiesław, Słonina Józef,Skrzyńska Mieczysława, Ulman Adam, Zaporowska Krystyna, Żmuda Genowefa,Adamczyk Jan, Dudek Wiesław, Gaczorek Franciszek, Gębala Wanda, Kania Zdzisław,Kapusta Krystyna, Kłapeta Mieczysław, Kowalik Jan, Kukuła Edward, Lenik Krzysztof, Lepiarz Tadeusz, Madej Anna, Madej Danuta, Mikstein Zbigniew, Oleś Adam, Pająk Antoni, Pająk Jan, Palichleb Halina, Paluch Helena, Racut Jan , Radwan Stanisława, Radwan Władysława, Rudecka Maria, Skałka Jan, Skrzyńska Anna, Słonina Paweł, Szymuś Mieczysław, Targosz Bogusław, Trąbka Urszula, Wańdyga Danuta, Wnęk Jadwiga, Wrona Marek, Zaporowski Michał, Zaręba Zuzanna**, Zięba Paweł,Szydłowska Maria, Kutermak Jan*, Gleska Bogusław**,

1964- Kubas Janina, Zając Adam, Zaporowski Czesław,Dobosz Janina, Kaczmarczyk Halina, Kania Aleksander, Kowalczyk Zdzisław, Kumor Maria, Opyrchał Anna,Popiel Janina, Słonina Anna, Sumera Stanisław, Trąbka Tadeusz, Żądło Krystyna, Błasiak Barbara, Garlacz Stanisław, Gębala Tadeusz, Górka Helena, Jaskier Władysława, Kania Anna, Kolasa Zenon, Kowalczyk Janina, Kras Bogusława, Kruk Stanisław,Kruk Włodzimierz, Krzeszowski Włodzimierz,Madeja Barbara, Mazurkiewicz Jan, Mazurkiewicz Józef, Moskała Tadeusz, Pakuła Teresa, Pochroń Włodzimierz, Popiel Barbara, Radoń Marian,Trela Zofia,Wzńdyga Anna, Zaporowski Stanisław,Garlacz Wiesław**, Garlacz Janina**,Garlacz Irena**,Zając Stanisława*, Gleska Grażyna,

1965-  Orłowski Tadeusz, Hodurek Michał*, Mazur Jan, Gibas Wanda, Gonek Franciszek, Skrzyńska Danuta, Skrzyńska Maria, Słonina Czesław, Słonina Stanisław, Szczyrbak Leszek, Trela Franciszek, Zaporowski Zenon*, Bruzda Marian, Brygda Halina, Dobosz Józef, Foryś Andrzej, Kawaler Maria, Kowalik Jerzy, Kukuła Ryszard, Kumor Jan, Lenik Grażyna, Lenik Małgorzata,Madeja Czesław, Maliszewska Stanisława, Maliszewski Stefan, Mikstein Maria, Młotkowski Leon, Paluch Andrzej, Pilch Danuta,Popiel Kazimierz, Racut Maria, Radoń Elżbieta, Targosz Maria, Trela Danuta, Trela Stanisław, Wańdyga Irena, Wicher Jan**, Wyroba Tadeusz, Zawada Jan, Zięba Zofia,Pilch Halina**,Pilch Stanisław**,

 1966- Godzik Mieczysław,Targosz Józefa, Trela Kazimierz,Kukuła Bolesław, Dobosz Stanisław,Kania Teresa, Kubas Czesław, Kukuła Władysława, Madej Jerzy, Błasiak Grażyna, Dobosz Małgorzata, Dudek Zofia, Dudek Stanisław, Gibas Genowefa, Gonek Wojciech, Kłapeta Franciszek, Kolasa Zuzanna, Lepiarz Czesław, Moskała Danuta, Siwiec Jerzy, Sumera Jan, Szymuś Zbigniew, Targosz Wincenty,Wojtaszek Maria, Wnęk Halina, Zięba Krzysztof, Zając Maria*, Stypuła Zofia*

1967-, Oleś Zdzisław, Zając Czesław,Godzik Helena**, Bobula Anna, Cichoń Michalina, Jagosz Anna, Janik Ewa, Kapusta Ewa, Kutermak Maria, Leńczowska Elżbieta, Madej Ewa, Maliszewska Maria, Mazur Bronisław**, Mróz Zenon, Niechaj Barbara, Pająk Anna, Skałka Paweł, Ulman Waldemar, Wańdyga Krzysztof,Zając Zofia*, Zając Jadwiga*,Gleska Bożena,

1968- Godzik Bolesław*, Kościelny Ryszard, Kruk Krystyna, Madej Alicja, Słonina Krzysztof*, Słonina Ryszard, Żmuda Marian, Kowalczyk Michalina, Kras Józef, Madej Krystyna, Popiel Tadeusz, Wicher Adam,Dudek Janina, Kaleta Edward  ,Kawaler Lucyna, Kukuła Stanisław, Kumor Tadeusz, Lenik Jadwiga, Lenik Jerzy, Maliszewska Teresa, Patrzałek Janusz, Wyroba Jan, Zaporowski Jan, Kurek Małgorzata*, Kruk Janusz** Bąbol Leszek*, Kruk Krystyna**, Kruk Andrzej*,

1969-Garlacz Marian, Kowalczyk Andrzej, Foryś Artur, Grabiec Józef, Grych Jan, Kolasa Stanisław, Kras Janusz, Kurek Aleksander, Kwaśny Krzysztof, Oleś Tadeusz, Popiel Stanisław, Sempek Jacek, Bielas Anna, Dudek Lucyna, Garlacz Irena, Garlacz Kazimierz, Godzik Barbara, Kopyla Halina, Kumor Anna, Kozik Małgorzata, Łyczak Teresa, Mazur Krystyna, Szymocha Teresa, Ulman Jadwiga, Zaręba Irena, Wyroba Krystyna, Malinowski Wiesław, Pająk Mieczysław**, Tokoń Ewa**, Godzik Kazimierz*, Master Lucyna*, Rudecki Jan*,

1970-Pakuła Krystyna*,Dobosz Józef, Słonina Franciszek,Kubas Marian*, Kukuła Józef,Dobosz Józefa, Garlacz Stefan,Grabiec Ewa, Hodurek Alina, Kucharczyk Krystyna, Kurek Krzysztof, Korzeniowska Danuta,Kukuła Tadeusz,,Kowalczyk Małgorzata, Lenik Jan, Łyczak Bogusław, Majcherczyk Lucyna, Marion Andrzej,Master Jan, Maślanka Bogusława,Palma Barbara, Skrzyński Stanisław,Suwaj Józef, Syrek Kazimierz,Ziemba Stanisław, Żądło Wanda, Zaporowska Janina, Tokoń Jadwiga**, Garlacz Zdzisław, Suka Stanisława*,

1971-Stawowy Grzegorz, Niechaj Krystyna, Dudek Józef, Dudek Tadeusz, Garlacz Danuta, Gonek Marian*, Kubas Krystyna, Malinowska Alina, Skałka Lidia, Skałka Marek, Sumera Tadeusz, Zieliński Stanisław, Zaporowska Teresa, Dudek Jerzy, Gnojek Bogumiła, Jaskier Wiktoria, Kozik Jan, Kowalczyk Czesław, Korzeniowski Marek, Kurek Wiesław, Mazurkiewicz Włodzimierz, Stokłosa Maria, Suwaj Janusz, Syrek Wanda, Wyroba Józef, Ulman Paweł, Zaremba Tadeusz, Tłok Władysława**, Wojtczak Sławomir**, Wojtczak Henryka**,

1972-Kania Wiesław*, Popiołek Ewa, Słonina Jerzy, Łyczak Zdzisław, Młotkowska Zofia, Pasternak Michalina, Suka Mieczysław*, Wilkosz Wiesław, Zaręba Alicja, Babrzymąka Anna, Cichoń Zofia, Gnojek Krzysztof, Grych Lucyna, Kozik Urszula, Kurek Małgorzata, Mróz Bronisława, Palma Danuta, Syrek Ryszard, Wańdyga Halina, Zaręba Elżbieta, Majcherczyk Andrzej, Wąsek Marek*, Pyśniak Izabela**,

1973- Kania Włodzimierz, Mazur Halina, Słonina Tadeusz, Dorosz Maria, Garlacz Augustyn, Kras Władysław, Ulman Leszek, Zaporowski Jan, Bobula Andrzej, Dudek Edward, Gruczyńska Elżbieta, Gawron Marian, Kania Janusz, Kumor Stanisław, Korzeniowska Lidia,

Morek Krzysztof, Skałka Władysław, Stokłosa Barbara, Zieliński Stefan, Machnik Danuta, Maślanka Andrzej, Suka Tadeusz*, Malinowski Bronisław*, Garlacz Marek, Kowalczyk Stanisław, Paluszek Izabela**

1974- Pakuła Elżbieta, Garlacz Janusz, Szymocha Władysław, Grych Jadwiga- B., Kubas Adam, Sala Zbigniew, Wyroba Zofia, Filipczyk Grażyna, Grabiec Bernadeta, Grych Jadwiga, Górka Eugeniusz, Jędrzejewski Janusz, Kania Grażyna, Kawaler Paweł, Lepiora Anna, Łyczak Halina, Maślanka Halina, Miś Jadwiga, Młotkowska Ewa, Piszczek Zenon, Słonina Mirosława, Trela Ewa, Wilkosz Elżbieta, Wnęk Elżbieta, Juraszek Julian**,

1975- Bielas Stanisław, Kolasa Kazimierz, Kutermak Halina, Popiołek Zdzisław, Cygan Wiesław, Dorosz Stanisława, Gawron Lucyna, Marion Wiesław, Słonina Stanisława, Skrzyński Bogusław*, Warchał Mirosław, Wyroba Władysław, Żak Józefa, Cygan Maria, Dudek Andrzej, Grych Anna, Hojda Joanna, Jagosz Bożena, Kania Bogdan, Kawaler Janusz, Kozieł Anna, Krakowska Maria, Krzeszowski Jan, Kutermak Bogumiła, Kurek Mirosława, Malina Tadeusz, Master Wanda, Matuła Marek, Mucha Urszula, Pasternak Marek, Sidzina Marek, Słonina Ewa, Suwaj Jerzy, Sumera Krzysztof, Szczyrbak Zbigniew, Śnieżek Genowefa, Trela Andrzej, Wańdyga Halina, Warchał Małgorzata, Wożniak Jerzy, Wróbel Lucyna,  Uchacz Adam, Zaręba Teresa, Żądło Stefan*, Piątek Małgorzata*, Słonina Kazimierz*, Ziemba Jerzy, Dyrzyk Małgorzata, Dorosz Anna, Radoń Genowefa

1976- Słonina Zofia, Cichoń Krystyna, Jaskier Eugeniusz, Niechaj Janusz, Szymocha Kazimierz, Zając Małgorzata, Garlacz Bogusław, Garlacz Roman, Gruczyński Kazimierz, Lepiarz Grażyna, Zaporowski Czesław, Bucka Alicja, Dudek Alicja, Garlacz Elżbieta, Garlacz Władysław, Garlacz Andrzej, Gnojek Jan, Hodurek Matylda, Kolasa Stanisław, Kozik Krystyna, Kucała Katarzyna, Mazurkiewicz Maria, Mróz Danuta, Palma Jolanta, Racułt Zbigniew, Rywotycki Marek, Sekuła Wiesław, Szewczyk Małgorzata, Syrek Małgorzata, Uniwersał Krzysztof, Zawada Zofia, , Grych Marek, Sowa Teresa*, Lepiarz Krzysztof**, Malina Jan*, Lepiarz Bożena**,

1977- Blak Andrzej,  Gawron Kazimierz, Guzera Krystyna, Popiel Andrzej, Piątek Jan, Pituch Tadeusz, Skałka Andrzej, Suwaj Stanisław, Żak Stanisław, Garlacz Wiesław, Grzegorzek Barbara, Kania Mirosława, Kucała Wojciech, Kurek Stanisława, Lepiora Janusz, Liszkiewicz Renata, Łęczyński Edward, Marcowski Michał, Monica Stanisław, Morek Benedykt, Opyrchał Jolanta, Pituch Janusz, Rudecka Józefa, Rywotycka Ewa, Słonina Andrzej, Szczyrbak Małgorzata, Ucisko Agata, Wańdyga Ewa, Wańdyga Stanisław,  Śnieżek Stanisław, Czarniak Andrzej, Woźniak Aleksander*, Wieczorek Kazimierz, Kania Matra**,

1978- Mazurkiewicz Rafał**, Gawron Halina, Mazur Andrzej, Pakuła Wiesław, Malina Barbara, Zając Marian, Garlacz Grzegorz, Garlacz Grzegorz, Gajewska Irena, Grzegorzek Krzysztof, Jędrzejewska Małgorzata, Kania Marek, Knapczyk Helena, Kowalczyk Andrzej, Łęczyńska Irena, Maliszewska Bogusława, Mazur Bogdan, Miś Grażyna, Palma Bernadeta, Przepióra Krzysztof, Racułt Jerzy, Rywotycka Jadwiga, Sekuła Marian, Sordyl Jolanta, Wacławik Bogusława, Wańdyga Danuta, Wilkosz Mieczysław, Zaręba Aleksander, Żurek Jolanta, Czarniak Bernard, Chlebda Katarzyna**, Szczęsny Renata**, Radwan Marian**, Mazurkiewicz Grażyna**, Hankus Bożena**, Ciesielczyk Marek**, Ciesielczyk Dorota**,

1979- Szymocha Andrzej, Filipczyk Zbigniew, Gawron Ewa, Grych Irena, Kutermak Teresa, Łyczak Andrzej, Malinowski Zdzisław, Sawicki Marek, Żak Wanda, Żądło Bogusława, Bednarz Mirosław, Bednarz Paweł, Gaj Elżbieta, Garlacz Teresa, Kędziora Halina, Kowalczyk Szczepan, Krakowski Tadeusz, Krzeszowska Jolanta, Madej Paweł, Marion Grażyna, Mazur Barbara, Mazur Dorota, Monica Teresa, Mucha Elżbieta, Pacułt Adam, Pękala Marek, Piwowar Irena, Piwowar Mirosław, Płaszczak Paweł, Popiołek Dorota, Przepióra Włodzimierz, Sawicki Stanisław, Szymocha Dorota, Trela Marek, Uchacz Urszula, Warchał Krzysztof, Wcisło Marek, Wicher Krzysztof, Wnęk Bernadeta, Wyroba Stanisława, Ziemba Wiesław, Żmuda Teresa, Jagosz Waldemar*, Norek Janusz, Przepióra Wiesław**, Okarmus Dariusz**,

1980- Słonina Bronisława, Jamróz Grażyna, Cymerkiewicz Bożena, Garlacz Grażyna, Garlacz Maria, Grabiec Monika, Jamróz Halina, Kania Grzegorz, Kaleta Bogdan, Klaja Barbara, Kowalczyk Ewa, Kozik Jacek, Kozioł Mieczysław, Lepiora Barbara, Liszkiewicz Agata, Łęczyński Ryszard, Mazur Bożena, Maślanka Bogusława, Morek Maria, Mróz Wojciech, Oleś Grażyna, Pawłowska Bogusława, Sekuła Kazimierz, Słonina Roman, Stawowy Andrzej, Szczyrbak Lucyna, Ślusarczyk Bogdan, Ucisko Halina, Wcisło Mirosław, Wydra Gertruda, Zawada Marian, Babrzymąka Marek,

1981- Szczepanik Katarzyna*, Dudek Zbigniew, Kolasa Marta, Wąsek Zofia, Rywotycka Agnieszka**,  Rywotycka Anna**, Bucka Renata, Filipczyk Adam, Hojdak Krzysztof, Jagosz Agata, Jamróz Stanisław, Kędziora Marek, Knapek Robert, Lepiora Marian, Łabęcka Maria, Młotkowska Barbara, Młotkowski Jarosław, Oleś Zbigniew, Palma Adam, Pawłowska Wiesława, Płaszczak Magdalena, Skrzyński Mirosław, Uniwersał Piotr, Wacławik Jacek, Wilkosz Marzanna, Ziemba Tadeusz, Zwierz Maceli, Żak Bernadeta,

 1982- Dudek Janusz, Gaj Wiesław, Sawicka Agata, Bielas Zbigniew, Brózda Eugeniusz, Garlacz Teresa, Grzegorzek Andrzej, Jamróz Maria, Kaźmierczak Zbigniew, Knapek Andrzej, Kowalczyk Iwona**, Madej Teresa, Mazur Elżbieta, Młotkowski Wiesław, Przepióra Lucyna, Pyra Ewa*, Wencel Elżbieta**, Górkiewicz Małgorzata**, Kosek Adam**, Romaniak Joanna, Sowa Piotr, Stopka Andrzej, Wańdyga Beata, Wcisło Ireneusz, Wróblewska Bogusława, Grabiec Krzysztof,

1983- Babrzymaka Maria, Biela Agata, Cymerkiewicz Edyta, Gawron Adam, Horwat Janusz, Krakowska Halina, Kot Barbara, Kozioł Józef, Kutermak Małgorzata, Machnik Stanisław, Marszałek Jolanta, Maślanka Renata, Młotkowski Wiesław, Pakos Janusz, Pacułt Piotr, Piwowar Alicja, Początko Dariusz, Racułt Małgorzata, Sordyl Jacek, Syrek Jolanta, Tupta Dariusz, Wańdyga Jolanta, Romaniak Małgorzata, Stopka Grażyna, Wcisło Marzena, Warchał Adam*,

1984- Pieronkiewicz Jarosław**, Jagosz Barbara, Wencel Piotr**, Babrzymąka Barbara, Bednarz Renata, Brózda Danuta, Bucki Robert, Ciapa Andrzej**, Dudek Wojciech, Gaj Władysław, Jamróz Anna, Kaleta Marta, Kania Bogdan, Kucharczyk Krzysztof, Kukuła Tadeusz, Marszałek Mirosław, Maślanka Dorota, Monica Małgorzata, Morek Witold, Opyrchał Piotr, Pękala Renata, Rywotycki Wiesław, Siemieniec Renata, Skrzyńska Agata, Szczyrbak Halina, Ślusarczyk Renata, Wańdyga Ireneusz, Wróblewski Marek, Opyrchał Radosław**, Ostrowska Joanna**,

1985- Grych Ewa, Gaczorek Zbigniew, Gaczorek Danuta, Grabiec Sławomir, Madej Andrzej, Maślanka Mariusz, Miś Anna, Pakos Jarosław, Pituch Dorota, Racułt Mirosław, Romaniak Andrzej, Rudek Katarzyna, Rym Barbara, Sawicka Bożena, Suliński Stefan, Wcisło Stanisław, Wnęk Grzegorz, Zaporowska Agata, Baltaza Grzegorz**, Baltaza Dorota**, Gębala Paweł**, Kania Piotr**, Wróbel Halina, Pieronkiewicz Danuta**,

1986- Słonina Aneta**, Jagosz Andrzej*, Jamróz Władysław, Babrzymąka Urszula, Brózda Bogdan, Dudek Waldemar, Gaczorek Kazimierz, Gaj Mieczysław*, Grych Edyta, Horwat Roman, Jamróz Bogusława, Kania Emil, Kapel Iwona, Kaźmierczak Robert, Knapek Piotr, kosek Małgorzata, Kukuła Teresa, Łabędzka Mariola, Mróz Iwona, Oleś Wiesław, Paciorek Agata, Pakos Beata, Palma Marta, Paluch Paweł, Płaszczak Michał, Racut Krzysztof, Rym Mirosław, Sala Danuta, Sekuła Aniela, Sidzina Paweł, Siemieniec Grzegorz, Stopka Krzysztof, Ulman Piotr, Wańdyga Celina, Wróblewska Ewa, Adamczyk Janusz*, Sulińska Halina, Sawicki Andrzej*,

1987- Chwała Ryszard, Pyra Marek, Kot Adam, Gaczorek Mirosław*, Bargiel Teresa, Biela Tomasz, Bielas Mariusz, Cygan Agata, Dzik Andrzej, Gaczorek Dorota, Gaczorek Katarzyna, Jagosz Adam*, Kosek Izabela, Kot Teresa, Kucharczyk Rafał, Kukuła Czesław, Kukuła Elżbieta, Małecki Robert, Mazur Andrzej, Mirocha Renata, Miś Paweł, Młotkowski Zbigniew, Monica Marek, Oleś Maria, Pituch Grzegorz, Pochroń Marek, Rudek Piotr, Skałka Dariusz, Suka Elżbieta, Szczepanik Piotr, Wacławik Teresa, Walinowicz Aleksander, Warchał Ewa, Żak Teresa, Walinowicz Małgorzata**, Pająk Monika*, Oleś Mirosław*, Słonina Agnieszka**, Słonina Barbara**,

1988- Ryłko Grzegorz, Bielas Jolanta, Bieniek Dorota, Cymerkiewicz Kazimierz, Garlacz Wojciech, Kędziora Teresa, Kilarski Mariusz, Kłapeta Mariusz, Kucharczyk Jacek, Kukuła Ireneusz, Liszkiewicz Michał, Łyczak Tadeusz, Oleś Stanisław, Paluch Małgorzata, Piwowar Renata, Popiel Jerzy, Racułt Ewa, Rakoczy Bożena, Rym Paweł, Tupta Tomasz, Wcisło Wioletta, Zaremba Magdalena, Ziółkowski Józef, Zwierz Elżbieta, Łęczyńska Agnieszka, Woźniak Marta, Żak Grzegorz*, Maziarz Katarzyna*,Maziarz Maciej*,

1989- Adamczyk Wiesław, Biela Anita, Czopek Paweł, Monica Zbigniew, Sidzina Edward, Suka Dorota, Błasiak Ireneusz, Chmura Małgorzata, Dzik Bogumiła, Gaczorek Czesław, Gaczorek Joanna, Grabiec Gabriela, Jamróz Bożena, Kania Tadeusz, Kilarski Tomasz, Kolasa Piotr, Kosek Ireneusz, Kot Ewa, Lepiora Monika, Mikstein Sławomir, Moskała Danuta, Oleś Danuta, Oleś Ewa, Romaniak Katarzyna, Skrzyńska Jolanta*, Syrek Lucyna, Wróblewska Elżbieta, Ziółkowski Piotr, Zwierz Grzegorz, Żak Adam*, Machnik Renata, Piwowar Honorata, Rakoczy Barbara, Rakoczy Anna*,

1990- Gaczorek Dorota, Madej Beata, Maślanka Barbara, Doleżuchowicz Edyta, Gaczorek Justyna, Gaj Adam, Gębala Robert, Jamróz Andrzej, Kuglin Piotr, Łabędzka Małgorzata, Madej Renata, Mirocha Katarzyna, Moskała Rafał, Mróz Arkadiusz, Pająk Rafał, Paluszek Artur, Popiel Aneta, Popiel Ewa, Romaniak Marek, Ucisko Florian, Ulman Tomasz, Wańdyga Izabella, Zaręba Rafał, Kukuła Joanna,

1991- Brózda Kazimierz, Dudek Piotr, Grabiec Agnieszka, Kumor Paweł, Łabędzka Iwona, Młotkowski Grzegorz, Oleś Tomasz, Pochroń Grzegorz, Prorok Beata, Rym Marcin, Rywotycki Paweł, Sałapat Agnieszka, Syrek Agnieszka, Wróblewski Piotr, Zaremba Tomasz,

1992- Chwała Stanisław, Jarzyna Jacek, Kruk Kazimierz, Kukuła Joanna, Marszałek Marzena, Maślanka Małgorzata, Miś Paweł, Moskała Barbara, Ślusarczyk Mirosław, Bębenek Agnieszka, Błasiak Sławomir, Czopek Marzena, Dudek Urszula, Dziuba Bogusława, Gaczorek Aneta, Gębala Stanisław, Gaczorek Władysław, Kania Krzysztof, Kapel Teresa, Kaźmierczak Witold, Kłapeta Agnieszka, Kościelny Sławomir, Kuglin Magdalena, Kumor Anna, Machnik Justyna, Machnik Paweł, Madej Marcin, Marszałek Maciej, Młotkowska Joanna, Moskała Elżbieta, Norek Rafał, Oleś Marcjanna, Początko Tomasz, Słonina Rafał, Szarański Grzegorz, Uniwersał Mirosława, Ziemba Krzysztof, Sulińska Barbara, Paluszek Piotr, Kania Grzegorz*, Gibas Marcin,** Gibas Mariusz, **, Gibas Wioleta**,  Gibas Izabela**,

1993-, Bednarz Aneta, Bębenek Joanna, Bizoń Mariusz, Dudek Konrad, Gaj Ewa, Grabiec Michał, Grabiec Przemysław,  Jamróz Barbara, Kania Elżbieta, Kania Halina, Kolasa Karolina, Kościelny Mariusz, Koszycki Sławomir, Kowalski Bartłomiej, Krawczyńska Maria, Kubas Jolanta, Kukuła Agata, Kukuła Aneta, Kukuła Dominik, Lenik Ireneusz, Lepiora Bartłomiej, Łyczak Aleksander, Maślanka Emilia,Mądrala Paweł, Młotkowska Sabina, Monica Alina, Norek Marcin, Oleś Anna, Paciorek Karol, Pająk Robert, Popiel Sławomir, Skrzyńska Katarzyna, Ulman Małgorzata, Sowa Janusz, Wcisło Marcin, Zaporowski Robert, Zaręba Renata, Zieliński Marcin, Zwierz Celina,Mazur Beata, Oleś Katarzyna,

1994- Bednarz Marzena, Biela Marceli, Brózda Henryk, Gaczorek Tadeusz, Garbień Renata, Kania Grzegorz, Kowalska Agata, Krawczyński Marcin,Lenik Natalia, Marszałek Monika, Garlacz Marcin*, Moskała Andrzej,Oleś Paweł, Skrzyńska Aneta, Sowa  Krzysztof, Szczyrbak Grzegorz, Szydłowski Jarosław, Wańdyga Iwona, Zaręba Grzegorz, Żak Monika, Bednarz Agnieszka, Maślanka Aneta, Ziółkowski Jerzy

1995-Jagosz Marcin, Doleżuchowicz Jan, Kruk Anna, Łyczak Mirosław, Mirocha Joanna, Żak Marian, Boba Ilona, Brózda Elżbieta, Chrobak Artur, Dudek Kinga, Dudek Krzysztof, Kaleta Magdalena, Kolasa Dariusz, Kościelny Magdalena, Kubas Łukasz, Kwaśny Lidia, Majchrowicz Piotr, Mądrala Łukasz, Oleś ąrtur, Pająk Jan, Słonina Tomasz, Tatko Karolina, Zielińska Sabina, Wieczorek Agnieszka**, Konicki Andrzej**, Wieczorek Krystian**, Karaś Mariusz**,

1996-Leńczowski Piotr, Bednarz Rafał, Bizoń Ewa, Gaczorek Agnieszka, Halcarz Krzysztof, Kłapeta Katarzyna, Korzeniowski Paweł, Kubas Arkadiusz, Kukuła Magdalena, Kukuła Stanisław,Lenik Ełżbieta, Majchrowicz Stanisław, Majchrowicz Paweł, Marszałek Łukasz, Marszałek Michał, Miś Bożena, Moskała Łukasz, Nawalany Gabriela, Para Michał, Popiel Sylwester, Romaniak Agnieszka, Sałapat Paweł, Słonina Paweł, Suwaj Łukasz, Szydłowski Wojciech, Ziemba Sylwia, Żak Mirosław, Gaczorek Maria, Sulińska Maria, Klocek Edyta**

1997-,Lepiarz Piotr, Boczkaja Jadwiga, Brózda Justyna, Chodurek Agnieszka, Cholewa Magdalena, Dudek Jan, Dudek Paweł, Garlacz Agnieszka, Gnojek Daniel, Grochal Katarzyna, Kilarska Kamila, Kolasa Krzysztof, Kubas Magdalena, Madej Katarzyna, Malina Marcin, Mikstein Rafał, Pacut Marzena, Pakos Adam, Sekuła Rafał, Skrzyńska Elżbieta, Słonina Rafał, Sowa Anna, Targosz Kazimierz, Szydłowska Edyta, Tatko Agnieszka, Ucisko Zenon, Ulman Marcin, Ziemba Katarzyna, Ziemba Piotr, Ziółkowski Adam, Karcz Tomasz**, Karcz Monika**,

1998-     Koszycki Paweł, Kozub Artur, Kryca Katarzyna, Bednarz Kamil, Boczkaja Wioleta, Brocki Michał, Dudek Lucyna, Frasunek Iwona, Gaczorek Andrzej, Grabiński Sebastian, Janicka Katarzyna, Janicka Magdalena, Kruk Tadeusz, Kryca Ewa, Kuta Monika, Mazurkiewicz Agnieszka, Mądrala Kamil, Młotkowska Honorata, Ostrowski Mariusz, Pająk Danuta, Pająk Iwona, Pocztowska Izabela, Raczek Anna,Sidzina Grzegorz, Targosz Agnieszka, Ucisko Tomasz, Wieczorek Rafał, Janicki Tomasz*

1999- Barankiewicz Aneta, Barankiewicz Karol, Bielas Grzegorz, Biera Katarzyna, Cholewa Paweł, Chrobak Paweł, Dudek Paweł, Gaczorek Justyna, Gaczorek Przemysław, Grochal Dawid, Grych Katarzyna, Kozub Ewa, Łęczyńska Marlena, Maślanka Monika, Monica Jolanta, Norek Mariusz, Nowak Dorota, Oleś Gabriela,Oleś Stanisław, Ostrowski Tomasz, Pakos Alicja, Skałka Anna, Słonina Marcin, Szczepanik Aldona, Targosz Alina, Wróbel Sławomir, Żak Aneta, Żak Sławomir,

1999- Bednarz Dawid, Biera Krzysztof, Cholewa Dominik, Dudek Kamil, Dzienis Beata, Filipczyk Anna, Gnojek Piotr, Gołuszka Adrian, Jaskier Magdalena, Kaźmierczak Andrzej, Koszycka Monika, Kruk Agnieszka, Kryca Agnieszka, Kryca Dorota, Łyczak Angelika, Madej Katarzyna, Norek Weronika, Nowak Jacek, Nowak Maria, Pająk Zuzanna, Raczek Józef*, Raczek Małgorzata, Sidzina Piotr, Skałka Grzegorz, Słonina Piotr, Sowa Piotr, Śliwa Joanna, Tatko Agata, Wąsek Katarzyna, Wiatrowska Anna, Wnęk Anna, Wyrwa Wojciech, Zabiegaj Dominika, Zięba Ewelina,

2000-Barankiewicz Paweł, Brocka Barbara, Brózda Marcin, Chodurek Magdalena, Cygan Anna, Dudek Łukasz, Frasunek Ernest, Gajewski Jakub, Garbień Tomasz, Gębala Małgorzata, Grochal Arkadiusz, Gruczyńska Monika, Grych Tomasz, Jagodzińska Monika, Janczar Elżbieta, Kolasa Gabriel, Kukuła Daniel, Kwaśny Maria, Lepiora Arkadiusz, Leńczowska Joanna, Łęczyńska Edyta, Malina Michał, Moskała Łukasz, Oleś Elżbieta, Pituch Barbara, Piwowar Jarosław, Sala Przemysław, Siemieniec Łukasz, Słonina Krzysztof, Targosz Sylwester, Wańdyga Janusz, Wiatrowski Łukasz, Wiechowski Marcin, Wójtowicz Rafał, Wróbel Jolanta,

2000- Bażela Marcin, Barankiewicz Maciej, Barankiewicz Weronika, Błasiak Krzysztof, Chromy Marzena, Czarniak Emilia, Czarniak Mateusz, Frasunek Krystian, Gajewska Klaudia, Gębala Szymon, Grabińska Natalia, Grochal Michał, Gwiazdoń Michał, Halcarz Katarzyna, Kawaler Marta Kowalczyk Sławomir, Kryca Anna, Kubas Mateusz, kuta Mariusz, Lenik Maria, Łęczyński Kamil, Madej Krzysztof, Norek Mateusz, Pająk Beata, Para Piotr, Piwowar Monika, Popiel Ewelina, Popiel Mateusz, Racut Maciej, Romaniak Dominika, Sekuła Monika, Słonina Piotr, Sumera Dariusz, Targosz Łukasz, Ucisko Bogdan, Wcisło Katarzyna,

Wilkosz Mateusz, Zaręba Mariusz, Zięba Marcin,

2001 – Boczkaja Anna, Cygan Kinga, Czarniak Katarzyna, Dedko Damian, Dzienis Diana, Gruczyńska Joanna, Gwiazdoń Agnieszka, Jagodzińska Żaneta, Kawaler Kamil, Szczepan Klepka, Kowalczyk Katarzyna, Kryca Marcin, Lepiora Edyta, Łęczyńska Beata, Łyczak Beata, Łyczak Joanna, Maślanka Dominika, Popiel Dominik, Racut Karolina, Sawicki Łukasz, Sekuła Paweł, Sekuła Tomasz, Skrzyński Wojciech, Sumera Joanna, Syrek Angelina, Targosz Edyta, Targosz Sonia, Walaszek Mariusz, Wałaszek Paulina, Wąsek Agnieszka, Wąsek Tomasz, Wcisło Małgorzata, Wiechowski Kamil, Wróbel Damian, Zbiegaj Ireneusz, Zaręba Daniel,

ZESPÓŁ  SZKÓŁ   NR 6   W  LEŃCZACH

Reforma systemu oświaty, realizowana w  Polsce od 1 września 1999 roku, doprowadziła do przekształcenia  systemu szkolnictwa.  Zlikwidowano  ośmioklasową szkołę podstawową. W jej miejsce powstała szkoła 6-letnia. Dalszą naukę uczniowie realizowali w trzyletnich  gimnazjach.

W  latach  1999 – 2002  uczniowie  naszej szkoły,  ukończywszy sześć  lat szkoły podstawowej, kontynuowali edukację w Gimnazjum nr 2 w Brodach.

1 września 2002 r. w Leńczach utworzono gimnazjum. Obwód szkoły obejmował uczniów szkoły  Leńcze, absolwentów szkoły Zarzyc Wielkich oraz Punktu Filialnego w Podolanach.   Gimnazjum przyjęło  imię Bohaterów Westerplatte.

 

Powstał  Zespół  Szkół nr 6  w  Leńczach.   W  jego skład wchodzą:

–  Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Leńczach wraz ze szkołą filialną w Podolanach

–  Gimnazjum nr 6 w Leńczach

–  Publiczne Samorządowe Przedszkole w Podolanach  (od 2012 r.)

W momencie utworzenia ZS nr 6 w Leńczach funkcję Dyrektora Szkoły Podstawowej pełnił Pan Piotr Mogiła. Został on dyrektorem całego Zespołu Szkół. W listopadzie 2008 roku zrezygnował ze swego stanowiska.

Obowiązki Dyrektora powierzono Pani Stanisławie Czarniak, która piastuje  tę funkcję  do chwili obecnej.

SZKOŁA   FILIALNA   W   PODOLANACH

 

W szkole  filialnej w  Podolanach do 1992 roku uczyły się dzieci z   klas młodszych  I – III.

Po zakończeniu nauki w klasie trzeciej uczniowie kontynuowali edukację w szkole  w  Leńczach.

W 1992  utworzono klasę IV, a w następnych latach doprowadzono do powstania szkoły sześcioklasowej. Istniała ona do 2012 roku, kiedy to po reorganizacji klasy IV-VI przeniesiono

do szkoły w Leńczach.  W Podolanach  pozostały  tylko  klasy młodsze.

Jednocześnie rozpoczęto przebudowę ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń szkoły

w celu przystosowania budynku  do działalności Przedszkola Samorządowego. Reorganizacja ta wynikała z obowiązku zapewnienia przez gminę dzieciom miejsca w przedszkolu.

We wrześniu 2012 roku  nastąpiło uroczyste otwarcie Publicznego Samorządowego Przedszkola. Obecnie funkcjonują  dwa oddziały.

Otwarcie Publicznego Samorządowego Przedszkola

w Podolanach – 2012 r.


Pasowanie na Przedszkolaka – 2012 r.

Szkoła zawsze była instytucją wspomagającą młodego człowieka w jego wszechstronnym  rozwoju. Przygotowywała go do wejścia w świat, który prezentowała mu w różnoraki sposób.

Aktualnie prowadzimy zajęcia pozalekcyjne, koła zainteresowań, organizujemy konkursy przedmiotowe i tematyczne. Aktywnie działają: Szkolne Koło „Caritas”, UKS „Olimp”, Spółdzielnia Uczniowska „Grosik”, zespoły muzyczne „Forte” i „Mezzoforte”, Szkolna Rada Uczniowska.   Od 1993 roku corocznie „gramy” w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. W dniach wolnych od nauki organizowane są letnie i zimowe półkolonie.

Działania te sprzyjają osiąganiu przez uczniów wysokich wyników w nauce oraz nabywaniu  umiejętności społecznych. Rozwijają  zamiłowania, pomagają młodemu człowiekowi stać się  gotowym do wejścia w nowoczesny świat, do niesienia pomocy drugiemu człowiekowi.

SZKOLNE KOŁO CARITAS

Początki organizacji  sięgają października 2007 roku, kiedy to grupa uczniów zwróciła się do pełniącego wówczas funkcję dyrektora  Piotra Mogiły o wyrażenie zgody na powołanie koła. W roku szkolnym 2007/2008 rozpoczęło działalność Szkolne Koło „Caritas”  nr 55 w Zespole Szkół nr 6 w Leńczach. Wówczas opiekunami  zostali Panie Bogusława Czarniak, Maria Nowak oraz ksiądz Grzegorz Feluś. Funkcja pierwszego  przewodniczącego przypadła   Sebastianowi Czubernatowi. W  kolejnych latach zaangażowani w pracę koła byli nauczyciele – Beata Grych,  Bernadeta Ciapa,  Marta Gołuszka, Małgorzata Mlak,  Karolina Dybek.

Członkowie koła wykazywali się dużą  aktywnością w pracach społecznych i działalności charytatywnej, byli inicjatorami różnych działań. Na przestrzeni dziewięcioletniego funkcjonowania koła  młodzież przeprowadziła kilkadziesiąt akcji, z których wiele stało się coroczną tradycją. Dzięki pracy i zaangażowaniu  młodych wolontariuszy wielu potrzebujących otrzymało wymierną pomoc w postaci artykułów spożywczych, przemysłowych  i środków  finansowych. Młodzież chętnie pomagała także swoim kolegom i koleżankom, udzielając korepetycji, organizując zabawy  andrzejkowe, choinkowe, walentynkowe. Nie zapominali  także o potrzebujących zwierzętach.

Członkowie koła włączają się w akcje  ogólnokrajowe, pomagając dzieciom w Ugandzie, Kongo, mieszkańcom Filipin czy przygotowując  dary  w ramach akcji  „Szlachetna  paczka”.

Z uwagi na religijny charakter organizacji członkowie SK „Caritas” angażują się w życie parafii, dlatego uczniów w charakterystycznych  czerwonych koszulkach można spotkać podczas uroczystości kościelnych tj. Droga Krzyżowa, nocne czuwanie oraz  podczas ważnych wydarzeń związanych z miejscową parafią.

Młodzi wolontariusze chętnie też spotykają się z innymi działaczami kół „Caritas” podczas corocznych spotkań na Pikniku Dobrych Serc w Zakrzowie.

Obecnie Szkolne Koło „Caritas”  liczy około 20 członków. Uczniowie działają pod opieką Pani Bogusławy Czarniak,  Pani Małgorzaty Mlak , Pani Karoliny Dybek i ks. proboszcza Bohdana Ciołczyka.

Spotkanie z Kardynałem Stanisławem Dziwiszem – 2015

Koło „Caritas” –  spotkanie założycielskie –  2007 r.

 


UKS „OLIMP”

Uczniowski Klub Sportowy powstał w 2004 roku z inicjatywy nauczycielki wychowania fizycznego Pani Anny Chromy. Od początku swego istnienia klub działa bardzo aktywnie. Organizuje turnieje sportowe, ogólnopolską akcję „Polska Biega”, coroczny turniej walentynkowy w tenisie stołowym, promuje zdrowy styl życia. Pierwszym Prezesem UKS  został  Pan Jan Tupta, następnie funkcję tę pełniła Pani Anna Chromy, obecnie zaś obowiązki Prezesa przejął Pan Piotr Wierciak.


Ogólnopolska akcja „Polska Biega” – 2014 r.

SPÓŁDZIELNIA UCZNIOWSKA „GROSIK”

SU „Grosik” działa od  2004 r. pod  opieką Pani  Grażyny Stawowy  i  Pani  Anny Woźniak.  Liczy około 20 członków, którzy każdego dnia podczas przerw szkolnych  dbają  o poprawę nastroju wszystkich  zgłodniałych dusz. Dzięki temu uczą się samorządności, promują również  zdrowe żywienie, co uwidacznia się w przeprowadzanych różnorakich akcjach podczas przerw szkolnych.


Sklepik szkolny


POZNAJEMY ŚWIAT


Interesującymi sposobami poznawania świata są wycieczki oraz zielone  szkoły.  Nasi uczniowie mogli wypoczywać w wielu miejscowościach nad  polskim morzem. Zwiedzili  Gdańsk-Westerplatte, Kołobrzeg, Świnoujście, Łebę, Ustronie Morskie, Dąbki. Mieli również  możliwość poznania różnorakich zakątków naszej ojczyzny – Warszawy, Poznania, Wrocławia, Sandomierza, Sudetów, Gór Świętokrzyskich, Pienin, Tatr i wielu innych uroczych miejsc. Podróżowali także do  Grecji, Hiszpanii, Bułgarii, Włoch, Danii, Niemiec, Czech.


Zespół muzyczny „Forte” pod opieką  Pani Anny Woźniak

/ festiwal w Kalwarii Zebrzydowskiej – 2015 r./

Szkoła kultywuje wartości patriotyczne i rodzinne, które zgodnie z tradycją  wpisane są w ceremoniał szkoły. Obchodzimy Dzień Patrona Szkoły, Rocznice – Odzyskania Niepodległości i Uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja. Dzień Babci i Dziadka, Święto Mamy i Taty to uroczystości rodzinne, podczas których szkoła staje się centrum kultury. Weszły one na stałe w plan pracy wychowawców klas 0-III szkoły podstawowej.  Dbamy również o polską tradycję ludową. Organizujemy andrzejki, mikołajki, zabawy jasełka, apele wielkanocne. Dbamy o naturę. Przypominamy o tym, obchodząc corocznie  Dzień  Ziemi.

W 1993 r. nasza szkoła została przyjęta do Klubu Szkół Westerplatte. Od tego czasu  uczestniczymy w organizowanych każdego roku sympozjach, odbywających się w różnych częściach naszej Ojczyzny. W 1996 r. gościliśmy w szkole Westerplattczyków – Panów  Stanisława Salwiraka

i Wiktora Białousa. Mogliśmy osobiście „dotknąć Historii” – wysłuchać opowieści o obronie Westerplatte i o jego Bohaterach. W 1998 r. zamontowaliśmy Znak Pamięci na grobie Westerplatczyka  porucznika Bronisława Grudzińskiego.  Każdego roku odwiedzamy jego grób w Sławkowie.

Nowoczesność to wymóg współczesności. Szkoła stara się temu sprostać. Jest bezpiecznym miejscem. Wyposażono ją w monitoring. Działa w niej wciąż unowocześniana pracownia  komputerowa i gabinet pedagoga.  Biblioteka szkolna przekształciła się  w centrum multimedialne. Do sal lekcyjnych zakupiono tablice interaktywne. Na sali  gimnastycznej zainstalowano sprzęt nagłaśniający.

Wiele działań sprzyjających szkolnemu środowisku zrealizowano dzięki pomocy Rady Rodziców pod wieloletnim przewodnictwem  Pana Jana Gajewskiego, Pana Pawła Madeja, a obecnie Pana Jacka Guzika,

z aktywnym udziałem członków  Trójek Klasowych. Organizując zabawy sylwestrowe i walentynkowe, festyny, pikniki rodzinne  i inne przedsięwzięcia, Rodzice  zawsze sprawnie włączali się w życie szkoły.

 

HYMN  SZKOŁY

Bez wahania swe życie złożyli,
Na ołtarzu ojczyzny przed laty,
Choć wiedzieli, że zginą, walczyli
Pod kul gradem broniąc Westerplatte.

Choć to było już tak dawno  temu,
Pamięć o nich niech będzie wciąż żywa.
Dzięki  takim  jak  oni  jest  Polska,
Są Polacy i wolność prawdziwa.

Refren: Pomóż  trwać narodowi
Swą nauką i pracą.
Patriotą być możesz życia nie tracąc.
Bądź jak oni – bohaterski w swym znoju.
Pomóż trwać narodowi
Swą nauką i pracą.
Patriotą być możesz życia nie tracąc,
Swej ojczyźnie służąc w pokoju.

Czy ty wiesz, co znaczy Ojczyzna?
Czy  potrafisz  ją  kochać,  szanować?
By być dobrym Polakiem, wiedz o tym,
Musisz czcić ją w swych czynach i słowach.

Kraju  swego dobytek pomnażaj
Czy to w domu, czy w szkole, czy w pracy,
By postawą swą wszystkim pokazać –
Ja patriotą jestem, rodacy!

Refren: Pomóż  trwać…

  POCZET SZTANDAROWY SZKOŁY  /2014 r./

 Kierownicy  ( Dyrektorzy )  Szkoły  w  Leńczach

Peduch  Kacper             –        1875  –  1877

Klimała  Jan                     –      1877

Grzynowicz Antoni        –      1878  –  1882

Salawa  Wawrzyniec   –        1882  –  1906

Czarnek  Roman             –      1907  –  1920

Smołucha  Stanisław   –       1921  –  1926

Palus  Władysław          –       1926  –  1939

Zetowska  Zofia            –        1940  –  1945

Palus  Władysław         –        1945  –  1949

Palus  Aniela                  –        1949  –  1959

Palus  Władysław          –       1959   –  1960

Andrzej  Płaszczak         –      1960   –  1986

Lizak  Eugeniusz             –      1986   –  1990

Boba  Władysława        –        1990   –   1996

Mogiła  Piotr                   –        1996   –   2008

Czarniak  Stanisława     –       od 2009

Klasa   I  z  Elżbietą  Dudek – 1974 r.                                                                                                   

Klasa VIII – 1978 r.

Klasa  VI  z Panią  Kręcisz – Syrek   1970/1971

 Grono Pedagogiczne wraz z Członkami  obsługi  szkoły – 1978r. Od lewej -rząd pierwszy: Panie: Wanda Cymerkiewicz, Janina Bednarz, Elżbieta Dudek, Maria Płaszczak, Anna Palma, Pan  Eugeniusz  Górka, Helena Karcz, Dyrektor Szkoły Pan Andrzej Płaszczak; rząd drugi: Bronisława Wolas, Barbara Lepiora, Halina Waga


 Klasa VIII  –   z  Panią  Janiną  Bednarz – 1984 r.

 Ślubowanie klasy  I  – rok szkolny 1988/ 1989

 WARSZAWA  1980 r.

Chór szkolny  prowadzony przez

Panią     Elżbietę  Dudek

1998 r.


A   dzisiaj…

 Klasa    I  b  –  Podolany                                                                                                  Klasa   I a  – Leńcze

Klasa   II                                                                                                                     Klasa  0

Klasa  II gimnazjum –  język niemiecki                                  Klasa  II gimnazjum –  język angielski

Klasa IV b

Pracownia  komputerowa                                                                     Klasa  IV b kasa  II

Klasa  IV a

Klasa  III

Wychowanie  fizyczne  –  klasa V                                                                                        Klasa VI

   Klasa  I   gimnazjum

    Klasa  III  gimnazjum

Opracowanie na podstawie materiałów archiwalnych będących w posiadaniu szkoły lub uzyskanych

z archiwów prywatnych.

*- brak dokumentacji dotyczącej dalszej nauki

**- uczniowie zmienili miejsce zamieszkania