Samorząd Uczniowski

 

Samorząd Szkolny w roku szkolnym 2023/2024

przewodnicząca-Łucja Popiel

zastępca-Anna Kowalska

członkowie- przewodniczący samorządów szkolnych

opiekunowie-mgr Beata Śliwa, mgr Beata Grych

Samorząd Szkolny w roku szkolnym 2022/2023

przewodnicząca-Emilia Zielińska

zastępca-Maria Kołodziej

członkowie- przewodniczący samorządów szkolnych

opiekunowie-mgr Bernadeta Ciapa, mgr Anna Chromy

Działania Samorządu szkolnego w roku 2023/2024:
6 XI 2023  Dzień Postaci z bajek
21 XI 2023 Dzień Życzliwości i Pozdrowień
29 XI  2023 Andrzejki
28 I 2024 WOŚP
21 III 2024 Mam talent
4 IV 2024 Dzień Marchewki
3- 9IV 2024 Tydzień Zdrowia
czerwiec 2024 – wybory do SU
Opisy wymienionych wyżej działań znajdują się na stronie głównej- AKTUALNOŚCI

Samorząd Szkolny w roku szkolnym 2021/2022

przewodnicząca-Roksana Słonina

zastępca-Natalia Rak

członkowie- przewodniczący samorządów szkolnych

opiekunowie-mgr Beata Śliwa, mgr Rafał Woźniak

Samorząd Szkolny w roku szkolnym 2021/2022

przewodnicząca-Roksana Słonina

zastępca-Natalia Rak

członkowie- przewodniczący samorządów szkolnych

opiekunowie-mgr Beata Śliwa, mgr Rafał Woźniak

Samorząd Szkolny w roku szkolnym 2019/2020

przewodnicząca-             KAMILA KOS   kl.VIII

zastępca-                          WERONIKA SIDZINA  kl.VII

członkowie-                      przewodniczący samorządów klasowych

opiekunowie- mgr Beata Śliwa, mgr Bernadeta Ciapa

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
ROK SZKOLNY 2019/2020
Plan pracy Samorządu Uczniowskiego został przygotowany na podstawie harmonogramu imprez szkolnych, realizowanych w placówce oraz wniosków i spostrzeżeń dzieci i młodzieży, a zwłaszcza członków szkolnego Samorządu Uczniowskiego. Plan przedstawia ogólny roczny zamysł działalności Samorządu Uczniowskiego wraz z propozycjami realizacji poszczególnych celów, działań, imprez. Zadania mogą być realizowane przez klasy, grupy, samorząd klasowy i szkolny.
Cele działania Samorządu Uczniowskiego w szkole
Nadrzędnym celem Samorządu Uczniowskiego jest integracja środowiska szkolnego: uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły. Biorąc pod uwagę fakt, iż uczniowie szkoły podstawowej dopiero uczą się współdecydowania o własnych sprawach, idea samorządności będzie wprowadzana poprzez: uczestnictwo w tradycyjnych imprezach szkolnych, organizację konkursów, imprez pod kierunkiem opiekunów samorządu uczniowskiego lub innych nauczycieli, analizowanie przez uczniów podjętych działań.

Podstawowe cele działania SU w szkole to:

-znajomość przez dzieci ich praw i obowiązków,
-kształtowanie odpowiedzialności za podejmowane działania,
-zachęcanie uczniów do samodzielnej, twórczej pracy,
-prezentowanie dobrego imienia szkoły,
-podtrzymywanie tradycji oraz współorganizowanie życia kulturalnego szkoły,
-dbałość o przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania na terenie szkoły i poza nią,
-organizowanie samopomocy i innych akcji na rzecz dzieci potrzebujących wsparcia,
-prowadzenie działalności informacyjnej z wykorzystaniem tablicy informacyjnej Samorządu Uczniowskiego.

WRZESIEŃ

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego z udziałem pocztu sztandarowego.
Zapoznanie wszystkich uczniów z regulaminem SU.
Kampania wyborcza do SU i wybór komisji skrutacyjnej Rady SU
Opracowanie rocznego planu pracy SU na rok 2019/2020
Zagospodarowanie i aktualizacja gazetki SU oraz aktualizacja danych dotyczących SU na stronie internetowej szkoły.
odpowiedzialni  Opiekunowie SU   ,Przedstawiciele samorządów klasowych

PAŹDZIERNIK

Wybory do Samorządu Uczniowskiego
Udział w programie artystycznym z okazji KEN, złożenie życzeń nauczycielom i innym osobom pracującym w szkole.
Ślubowanie klas pierwszych z udziałem pocztu sztandarowego.
I spotkanie inaugurujące prace SU 
Zorganizowanie odblaskowej dyskoteki
Uruchomienie strony internetowej KiS

odpowiedzialni  Opiekunowie SU Przedstawiciele samorządów klasowych
LISTOPAD

Udział w apelu z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.
Noc filmowa z horrorem
Udział w akcji Góra Grosza.
21 listopada – Dzień Życzliwości
Akcja :Bądź patriotą wywieś flagę

odpowiedzialni Przedstawiciele samorządów klasowych   Opiekunowie SU

GRUDZIEŃ

Akcja : „Pomagamy zwierzętom w schronisku Krakowie”
Zorganizowanie „świątecznego dnia” – elementy garderoby Mikołaja. – każdy kto ubierze świąteczny element, jest zwolniony z pytania w tym dniu.
Wysyłanie życzeń do nauczycieli emerytowanych oraz zaprzyjaźnionych instytucji z okazji Świąt Bożego Narodzenia.
Organizacja konkursu „ Hej kolęda, kolęda”
Świąteczna noc filmowa

odpowiedzialni       Przedstawiciele samorządów klasowych  Opiekunowie SU

STYCZEŃ

Udział w akcji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
Międzynarodowy Dzień Koszuli – każdy kto ubierze koszulę, będzie zwolniony z pytania w tym dniu.
Spotkanie Prezydium SU podsumowujące pracę w pierwszym półroczu.
Noc filmowa

odpowiedzialni  Opiekunowie SU Przedstawiciele samorządów klasowych

LUTY

Organizacja szkolnej zabawy karnawałowej dla klas 1-8.
Organizacja szkolnej poczty „walentynkowej”
Noc filmowa „z romansem w tle”

odpowiedzialni  Opiekunowie SU Przedstawiciele samorządów klasowych

MARZEC

Organizacja Dnia Kobiet.
Światowy „Dzień Muffinka”, akcja polegająca na sprzedaży babeczek
Kolorowy dzień wiosny – konkurs klasowy

odpowiedzialni  Opiekunowie SU Przedstawiciele samorządów klasowych

KWIECIEŃ

Udział w uroczystym apelu świątecznym , życzenia świąteczne dla wszystkich pracowników szkoły.
Udział w obchodach Dnia Ziemi – konkurs ekologiczny
odpowiedzialni  Opiekunowie SU Przedstawiciele samorządów klasowych

MAJ

Udział w apelu z okazji Święta Konstytucji 3 Maja.
Akcja : Dzień z kotylionem
Noc filmowa – fantasy

odpowiedzialni  Opiekunowie SU  Przedstawiciele samorządów klasowych

CZERWIEC

Pomoc w organizacji Dnia Dziecka w szkole.
Spotkanie Prezydium SU podsumowujące pracę w drugim półroczu.
odpowiedzialni Opiekunowie SU  Przedstawiciele samorządów klasowych

CAŁY ROK SZKOLNY

Koordynacja akcji zbierania makulatury i zużytych baterii.
Pomoc w organizowaniu i udział w akcjach charytatywnych na terenie szkoły Promowanie kulturalnych i bezpiecznych zachowań oraz samopomocy koleżeńskiej.
Promowanie zdrowego trybu życia.
Opieka nad pocztem sztandarowym i reprezentowanie szkoły podczas ważnych uroczystości lokalnych.
Wykonywanie okolicznościowych dekoracji oraz aktualizowanie informacji na tablicy SU.
Współpraca z nauczycielami oraz Dyrekcją szkoły.
Promocja szkoły w środowisku lokalnym.
Współudział w organizacji „Wieczorów filmowych” na terenie szkoły..
Aktualizacja wiadomości SU na stronie internetowej szkoły
Utworzenie ogródka szkolnego

Opiekunowie SU
Przedstawiciele samorządów klasowych