Rekrutacje

Informacja dla Rodziców w sprawie rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2022/2023

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 6 w Leńczach informuje, że od dnia 10.02.2022 r. do dnia 16.02.2022 r.  przyjmowane są deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2022/2023 w przedszkolu.

Od dnia 17.02.2022 od godz. 800 do dnia 11.03.2022 r. do godz. 1500 prowadzone będzie postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca do przedszkola na rok szkolny 2022/2023. W tym czasie należy złożyć wniosek o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Rekrutacji podlegają roczniki:  2016, 2017, 2018,2019

Rodzice kandydatów do przedszkola mogą składać wnioski wraz z wymaganymi dokumentami w sekretariacie Zespołu Szkół Nr 6 w Leńczach lub w Przedszkolu w Podolanach. Formularze powyższych pism będą do pobrania w sekretariacie Zespołu Szkół w Leńczach, w Przedszkolu w Podolanach oraz na stronie internetowej szkoły www.szkolalencze.pl

Weryfikacja przez komisje rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie  przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe – odbędzie się do dnia 28.03.2022 r.

Lista kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zostanie podana do publicznej wiadomości w dniu 29.03.2022 r. godz. 1200.

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych muszą złożyć potwierdzenie woli w postaci pisemnego oświadczenia od dnia 30.03.2022 od godz. 800 do dnia 08.04.2022 r. do godz. 12.00

Lista kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych zostanie podana do publicznej wiadomości w dniu 11.04.2022 r. godz. 12.00 .

Postępowanie uzupełniające – terminy:

 1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – od 16.05.2022 r. od godz. 800 do 20.05.2022 r. do godz. 1500
 2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) – do dnia 25.05.2022 r.
 3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przedszkola – w dniu 26.05.2022 r.  1200
 4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia – od dnia 27.05.2022 r. od godz. 800 do dnia 31.05.2022 r. do godz.1200
 5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do przedszkola – w dniu 01.06.2022 r. 1200 .

Informacje do procedury rekrutacyjnej

a. Do przedszkola w Zespole Szkół Nr 6 w Leńczach przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Kalwaria Zebrzydowska.

b. I etap rekrutacji

W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 • wielodzietność rodziny kandydata
 • niepełnosprawność kandydata
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (samotna matka, samotny ojciec, samotny opiekun prawny)
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą

Kryteria te mają jednakową wartość (po 1 punkcie za każde kryterium).

c. II etap rekrutacji

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się drugi etap postępowania rekrutacyjnego.

W drugim etapie są brane pod uwagę:

 1. dzieci objęte rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym -wartość 16 punktów,
 2. dzieci starsze przed młodszymi wg daty urodzenia objęte prawem do korzystania z wychowania przedszkolnego – wartość 8 punktów
 3. oboje rodzice pracujący/studiujący w systemie stacjonarnym; kryterium stosuje się również do rodzica samotnie wychowującego dziecko – wartość 4 punkty
 4. jeden rodzic pracujący/studiujący w systemie stacjonarnym – wartość 1 punkt
 5. rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego samego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub szkoły podstawowej – wartość 1 punkt,
 6. kandydat, który w poprzednim roku szkolnym brał udział w postępowaniu rekrutacyjnym i nie dostał się do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej – wartość 1 punkt.

d. Do przedszkola mogą być przyjęci kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Kalwaria Zebrzydowska, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem Gminy Kalwaria  Zebrzydowska przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne według zasad wskazanych powyżej.

Pliki do pobrania

1. Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola.
2. Oświadczenie o dacie urodzenia dziecka – dzieci 6-letnie.
3. Oświadczenie o dacie urodzenia dziecka – dzieci młodsze.
4. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.
5. Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa do przedszkola lub szkoły.
6. Oświadczenie o wielodzietności.
7. Oświadczenie o zatrudnieniu 1 rodzica.
8. Oświadczenie o zatrudnieniu obojga rodziców.
9. Oświadczenie o braniu udziału w postępowaniu rekrutacyjnym w poprzednim roku.
10. Potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola (w/w potwierdzenie woli Rodzice muszą złożyć dopiero, gdy dziecko zostanie zakwalifikowane, czyli w terminie od 30.03.2022 r. od godziny 8.00 do 8.04.2022 do godziny 12.00).

Informacja dla rodziców dotycząca rekrutacji do klas I Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Nr 6 im. Bohaterów Westerplatte w Leńczach, prowadzonej przez Gminę Kalwaria Zebrzydowska na rok szkolny 2022/2023

 

 1. Przyjęcia dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły

 Do klasy I publicznej szkoły podstawowej w Zespole Szkół Nr 6 w Leńczach przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej

 1. Zgłoszenie dotyczy :
  1. – dzieci 7 letnich – urodzonych w roku 2015 (oświadczenie woli rodziców/prawnych opiekunów dziecka)
  2. – dzieci 6 letnich – urodzonych w roku 2016, których rodzice/prawni opiekunowie wyrażą wolę podjęcia nauki przez dziecko 6-letnie, pod warunkiem, że dziecko odbyło obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym, a jeśli nie odbyło obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego – na podstawie opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (wniosek o wcześniejsze przyjęcie dziecka do klasy I SP) Dokumenty (oświadczenie woli lub wniosek o wcześniejsze przyjęcie dziecka do szkoły) należy złożyć w sekretariacie szkoły lub w przedszkolu w Podolanach przed rozpoczęciem rekrutacji, tj. do dnia 04.03.2022 r.
 2. Postępowanie rekrutacyjne dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły ( karta zgłoszenia)

 Rada Miejska w Kalwarii Zebrzydowskiej  określiła kryteria rekrutacji na wolne miejsca do klasy I szkoły podstawowej dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej.

 

Lp. Kryteria postępowania rekrutacyjnego Liczba punktów Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów
1. Kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego w wybranej szkole 5 pkt Dane potwierdza dyrektor na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu wybranej szkoły
2. Krótsza droga kandydata do wybranej szkoły, niż do szkoły na terenie obwodu zamieszkiwanego przez kandydata 5 pkt Oświadczenie
3. Rodzeństwo kandydata uczęszcza do wybranej szkoły 3 pkt Dane potwierdza dyrektor na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu wybranej szkoły
4. Rodzic pracujący na terenie obwodu wybranej szkoły 2 pkt Oświadczenie

 

III. Składanie dokumentów i harmonogram rekrutacji.

 1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w terminie od 07.03.2022 r. od godz. 800 do 22.03.2022 r. do godziny 1500
 2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej
  i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe w terminie do 31.03.2022 r.
 3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły podstawowej do dnia 31.03.2022 r. godz.1200
 4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia w terminie od 04.04.2022 r. od godz. 800 do 08.04.2022 r. do godz. 1200
 5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły podstawowej w dniu 11.04.2022 r. godz. 1200
 6. Postępowanie uzupełniające na wolne zostanie przeprowadzone w terminie od 16.05.2022 r. od godz. 800 do 20.05.2022 r. do godz. 1500
 7. Weryfikacja dokumentów przez komisję rekrutacyjną w postępowaniu uzupełniającym, w terminie do 25.05.2022 r.
 8. Podane do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły podstawowej w postępowaniu uzupełniającym, w dniu 26.05.2022 r. godz.1200
 9. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu uzupełniającym, w terminie od 27.05.2022 r. od godz.800 do 31.05.2022 r. do godziny 1200
 10. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły podstawowej w postępowaniu uzupełniającym, w dniu 06.2022 r. godz.1200

 

Pliki do pobrania

 1. Karta zgłoszenia dziecka do klasy I (spoza obwodu)
 2. Karta zgłoszenia dziecka 6-letniego do klasy I (spoza obwodu)
 3. Wniosek o przyjęcie dziecka 6-letniego (z obwodu)
 4. Oświadczenie o krótszej drodze do szkoły
 5. Oświadczenie o zatrudnieniu na terenie obwodu szkoły
 6. Potwierdzenie woli zapisu dziecka do klasy I (w/w potwierdzenie woli Rodzice muszą złożyć dopiero, gdy dziecko zostanie zakwalifikowane, czyli w terminie od 04.04.2022 r. od godziny 8.00 do 08.04.2022 do godziny 12.00).