Rekrutacje

Informacja dla Rodziców w sprawie rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2024/2025

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 6 w Leńczach informuje, że od dnia 02.02.2024 r. do dnia 08.02.2024 r.  przyjmowane są deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2024/2025 w przedszkolu.

 Rekrutacji podlegają roczniki:  2018, 2019, 2020, 2021

Rodzice kandydatów do przedszkola mogą składać wnioski wraz z wymaganymi dokumentami w sekretariacie Zespołu Szkół Nr 6 w Leńczach lub w Przedszkolu w Podolanach.

Formularze powyższych pism będą do pobrania w sekretariacie Zespołu Szkół w Leńczach, w Przedszkolu w Podolanach oraz na stronie internetowej szkoły www.szkolalencze.pl

I. Od dnia 09.02.2024 od godz. 800 do dnia 08.03.2024 r. do godz. 1430 prowadzone będzie postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca do przedszkola na rok szkolny 2024/2025 dla kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska. W tym czasie należy złożyć wniosek o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Kalwaria Zebrzydowska mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola dopiero w postępowaniu uzupełniającym, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami.

II. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe – odbędzie się do dnia 22.03.2024 r.

III. Lista kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zostanie podana do publicznej wiadomości w dniu 25.03.2024 r.  godz. 1200.

IV. Rodzice kandydatów zakwalifikowanych muszą złożyć potwierdzenie woli w postaci pisemnego oświadczenia od dnia 26.03.2024 od godz. 800 do dnia 08.04.2024 r. do godz. 1430.

V. Lista kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych zostanie podana do publicznej wiadomości w dniu 09.04.2024 r. godz. 12.00 .

Postępowanie uzupełniające – terminy:

 1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – od 23.05.2024 r. od godz. 800 do 29.05.2024 r. do godz. 1430
 2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) – do dnia 06.06.2024 r.
 3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przedszkola – w dniu 07.06.2024 r.  1200
 4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia – od dnia 10.06.2024 r. od godz. 800 do dnia 13.06.2024 r. do godz.1430
 5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do przedszkola – w dniu 14.06.2024 r. 1200 .

 Informacje dodatkowe dotyczące postepowania rekrutacyjnego.

Na I etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę kryteria ustawowe określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe:

 • wielodzietność rodziny kandydata
 • niepełnosprawność kandydata
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą

Kryteria te mają jednakową wartość (po 1 punkcie za każde kryterium).

Na II etapie postepowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę kryteria lokalne określone w Uchwale Nr XX/234/2017 r. Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 23 lutego 2017 r.:

 • dzieci objęte rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym – wartość 16 punktów,
 • dzieci starsze przed młodszymi wg daty urodzenia objęte prawem do korzystania z wychowania przedszkolnego – wartość 8 punktów
 • oboje rodzice pracujący/studiujący w systemie stacjonarnym; kryterium stosuje się również do rodzica samotnie wychowującego dziecko –            wartość 4 punkty
 • jeden rodzic pracujący/studiujący w systemie stacjonarnym – wartość 1 punkt
 • rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego samego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub szkoły podstawowej                  wartość 1 punkt,
 • kandydat, który w poprzednim roku szkolnym brał udział w postępowaniu rekrutacyjnym i nie dostał się do przedszkola – wartość 1 punkt.

Informacje do procedury rekrutacyjnej

 

a. Do przedszkola w Zespole Szkół Nr 6 w Leńczach przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Kalwaria Zebrzydowska.

b. I etap rekrutacji

W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 • wielodzietność rodziny kandydata
 • niepełnosprawność kandydata
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (samotna matka, samotny ojciec, samotny opiekun prawny)
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą

Kryteria te mają jednakową wartość (po 1 punkcie za każde kryterium).

c. II etap rekrutacji

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się drugi etap postępowania rekrutacyjnego.

W drugim etapie są brane pod uwagę:

 dzieci objęte rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym – wartość 16 punktów,

 • dzieci starsze przed młodszymi wg daty urodzenia objęte prawem do korzystania
  z wychowania przedszkolnego – wartość 8 punktów
 • oboje rodzice pracujący/studiujący w systemie stacjonarnym; kryterium stosuje się również do rodzica samotnie wychowującego dziecko – wartość 4 punkty
 • jeden rodzic pracujący/studiujący w systemie stacjonarnym – wartość 1 punkt
 • rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego samego przedszkola, oddziału przedszkolnego
  w szkole podstawowej lub szkoły podstawowej – wartość 1 punkt,
 • kandydat, który w poprzednim roku szkolnym brał udział w postępowaniu rekrutacyjnym i nie dostał się do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej – wartość 1 punkt

d. Do przedszkola mogą być przyjęci kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Kalwaria Zebrzydowska, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami.  W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem Gminy Kalwaria  Zebrzydowska przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne według zasad wskazanych powyżej.

Pliki do pobrania

 1. Wniosek o przyjęcie do przedszkola.
 2. Oświadczenie o dacie urodzenia dziecka – 6-latki.
 3. Oświadczenie o dacie urodzenia dziecka – dzieci młodsze.
 4. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.
 5. Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa do przedszkola lub szkoły.
 6. Oświadczenie o wielodzietności.
 7. Oświadczenie o zatrudnieniu jednego Rodzica.
 8. Oświadczenie o zatrudnieniu obojga rodziców.
 9. Oświadczenie o braniu udziału w rekrutacji w poprzednim roku szkolnym.
 10. Oświadczenie – religia
 11. Potwierdzenie woli zapisu do przedszkola (w/w potwierdzenie woli Rodzice muszą złożyć dopiero, gdy dziecko zostanie zakwalifikowane do przyjęcia czyli w terminie od 26.03.2024 g. 8.00 do 08.04.2023 r. godz. 14.30
 12. Deklaracja o kontynuacji wychowania przedszkolnego – tę deklarację muszą wypełnić Rodzice dzieci, które już chodzą do przedszkola i będą kontynuować naukę w przyszłym roku szkolnym. Muszą to zrobić przed rozpoczęciem rekrutacji czyli w okresie od 2.02.24 do 8.02.24

Informacja dla rodziców dotycząca rekrutacji do klas I Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Nr 6 im. Bohaterów Westerplatte w Leńczach, prowadzonej przez Gminę Kalwaria Zebrzydowska na rok szkolny 2024/2025

I  Przyjęcia dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły

 

 1. W roku szkolnym 2024/2025 zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) do klasy I publicznej szkoły podstawowej w Zespole Szkół Nr 6 w Leńczach przyjmuje się  z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej   – wówczas nie odbywa się postępowanie rekrutacyjne.

 

 1. Rodzice / Prawni opiekunowie dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły podstawowej, zgłaszają w tej szkole dziecko do klasy I szkoły podstawowej do dnia 26.02.2024 r. – przyjęcie następuje na podstawie w/w zgłoszenia popartego zgłoszeniem do klasy I lub wnioskiem o przyjęcie dziecka sześcioletniego.

 

 1. Zgłoszenie dotyczy :

dzieci 7 letnich – urodzonych w roku 2017 (zgłoszenie do klasy pierwszej)

dzieci 6 letnich – urodzonych w roku 2018, których rodzice/prawni opiekunowie wyrażą wolę podjęcia nauki przez dziecko 6-letnie, pod warunkiem, że dziecko odbyło obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym, a jeśli nie odbyło obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego – na podstawie opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  (wniosek o wcześniejsze przyjęcie dziecka 6-letniego do klasy I SP)

 

 1. Dokumenty (zgłoszenie do klasy pierwszej lub wniosek o wcześniejsze przyjęcie dziecka do szkoły) należy złożyć w sekretariacie szkoły lub w przedszkolu w Podolanach przed rozpoczęciem rekrutacji, tj. do dnia 02.2024 r.

 

II. Postępowanie rekrutacyjne dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły ( karta zgłoszenia)

 Rada Miejska w Kalwarii Zebrzydowskiej  określiła kryteria rekrutacji na wolne miejsca do klasy I szkoły podstawowej dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej.

 

Lp. Kryteria postępowania rekrutacyjnego Liczba punktów Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów
1. Kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego w wybranej szkole 5 pkt Dane potwierdza dyrektor na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu wybranej szkoły
2. Krótsza droga kandydata do wybranej szkoły, niż do szkoły na terenie obwodu zamieszkiwanego przez kandydata 5 pkt Oświadczenie
3. Rodzeństwo kandydata uczęszcza do wybranej szkoły 3 pkt Dane potwierdza dyrektor na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu wybranej szkoły
4. Rodzic pracujący na terenie obwodu wybranej szkoły 2 pkt Oświadczenie

 

 III. Składanie dokumentów i harmonogram rekrutacji.

 1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w terminie od 27.02.2024 r. od godz. 800 do 11.03.2024 r. do godziny 1430
 2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej
  i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe w terminie do 22.03.2024 r.
 3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły podstawowej w dniu 03.2024 r. godz.1200
 4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia w terminie od 26.03.2024 r. od godz. 800 do 08.04.2024 r. do godz. 1430
 5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych  i kandydatów nieprzyjętych do szkoły podstawowej  w dniu 04.2024 r. godz. 1200

TERMINY  W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM

 1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w terminie od 23.05.2024 r. od godz. 800 do 29.05.2024 r. do godz. 1430
 2. Weryfikacja dokumentów przez komisję rekrutacyjną w postępowaniu uzupełniającym, w terminie do 06.06.2024 r.
 3. Podane do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów     niezakwalifikowanych do szkoły podstawowej w postępowaniu uzupełniającym, w dniu 07.06.2024 r. godz.1200
 4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu uzupełniającym, w terminie od 10.06.2024 r.
  od godz.800 do 13.06.2024 r. do godziny 1430
 5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły podstawowej w postępowaniu uzupełniającym, w dniu  06.2024 r. godz.1200

Pliki do pobrania

 1. Zgłoszenie dziecka do klasy I (z obwodu) – termin złożenia – przed rozpoczęciem rekrutacji – do dnia 26 lutego 2024 r.)
 2. Wniosek o wcześniejsze przyjęcie dziecka 6-letniego do klasy I ( z obwodu) – termin złożenia – przed rozpoczęciem rekrutacji – do dnia 26 lutego 2024 r.)
 3. Karta zgłoszenia dziecka do klasy I (spoza obwodu)
 4. Karta zgłoszenia dziecka 6-letniego (spoza obwodu)
 5. Oświadczenie o krótszej drodze do SP Leńcze
 6. Oświadczenie o zatrudnieniu na terenie obwodu SP Leńcze
 7. Potwierdzenie woli zapisu do klasy I SP spoza obwodu – w/w potwierdzenie woli Rodzice muszą złożyć dopiero, gdy dziecko zostanie zakwalifikowane do przyjęcia czyli w terminie od 26.03.2024 r. godz. 8.00 do 08.04.2023 r. godz. 14.30