Rekrutacje

Informacja dla Rodziców w sprawie rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2023/2024

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 6 w Leńczach informuje, że od dnia 14.02.2023 r. do dnia 20.02.2023 r.  przyjmowane są deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2023/2024 w przedszkolu.

Od dnia 21.02.2023 od godz. 800 do dnia 08.03.2023 r. do godz. 1500 prowadzone będzie postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca do przedszkola na rok szkolny 2023/2024. W tym czasie należy złożyć wniosek o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Rekrutacji podlegają roczniki:  2017, 2018, 2019, 2020

Rodzice kandydatów do przedszkola mogą składać wnioski wraz z wymaganymi dokumentami w sekretariacie Zespołu Szkół Nr 6w Leńczach lub w Przedszkolu w Podolanach.

Formularze powyższych pism będą do pobrania w sekretariacie Zespołu Szkół w Leńczach, w Przedszkolu w Podolanach oraz na stronie internetowej szkoły www.szkolalencze.pl

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie  przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe – odbędzie się do dnia 23.03.2023 r.

 Lista kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zostanie podana do publicznej wiadomości w dniu 24.03.2023 r.  godz. 1200.

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych muszą złożyć potwierdzenie woli w postaci pisemnego oświadczenia od dnia 27.03.2023 od godz. 800 do dnia 03.04.2023 r.

Lista kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych zostanie podana do publicznej wiadomości w dniu 04.04.2023 r.  godz. 12.00 .

Postępowanie uzupełniające – terminy:

 1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – od 18.05.2023 r. od godz. 800 do 23.05.2023 r. do godz. 1500
 2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) – do dnia 30.05.2023 r.
 3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przedszkola – w dniu 31.05.2023 r.  1200
 4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia – od dnia 01.06.2023 r. od godz. 800 do dnia 05.06.2023 r. do godz.1200
 5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do przedszkola – w dniu 06.06.2023 r. 1200 

Informacje do procedury rekrutacyjnej

a) Do przedszkola w Zespole Szkół Nr 6 w Leńczach przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Kalwaria Zebrzydowska.

b) I etap rekrutacji

W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 • wielodzietność rodziny kandydata
 • niepełnosprawność kandydata
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (samotna matka, samotny ojciec, samotny opiekun prawny)
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą

Kryteria te mają jednakową wartość (po 1 punkcie za każde kryterium).

c) II etap rekrutacji

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się drugi etap postępowania rekrutacyjnego.

W drugim etapie są brane pod uwagę: dzieci objęte rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym -wartość 16 punktów,

 • dzieci starsze przed młodszymi wg daty urodzenia objęte prawem do korzystania
  z wychowania przedszkolnego – wartość 8 punktów
 • oboje rodzice pracujący/studiujący w systemie stacjonarnym; kryterium stosuje się również do rodzica samotnie wychowującego dziecko – wartość 4 punkty
 • jeden rodzic pracujący/studiujący w systemie stacjonarnym – wartość 1 punkt
 • rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego samego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub szkoły podstawowej – wartość 1 punkt,
 • kandydat, który w poprzednim roku szkolnym brał udział w postępowaniu rekrutacyjnym i nie dostał się do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej -wartość 1 punkt.

d) Do przedszkola mogą być przyjęci kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Kalwaria Zebrzydowska, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami.  W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem Gminy Kalwaria  Zebrzydowska przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne według zasad wskazanych powyżej.

Pliki do pobrania

 1. Wniosek o przyjęcie do przedszkola.
 2. Oświadczenie o dacie urodzenia dziecka – 6-latki.
 3. Oświadczenie o dacie urodzenia dziecka – dzieci młodsze.
 4. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.
 5. Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa do przedszkola lub szkoły.
 6. Oświadczenie o wielodzietności.
 7. Oświadczenie o zatrudnieniu jednego Rodzica.
 8. Oświadczenie o zatrudnieniu obojga rodziców.
 9. Oświadczenie o braniu udziału w rekrutacji w poprzednim roku szkolnym.
 10. Potwierdzenie woli zapisu do przedszkola (w/w potwierdzenie woli Rodzice muszą złożyć dopiero, gdy dziecko zostanie zakwalifikowane do przyjęcia czyli w terminie od 27.03.2023 g. 8.00 do 03.04.2023 r.

Informacja dla rodziców dotycząca rekrutacji do klas I Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Nr 6 im. Bohaterów Westerplatte w Leńczach, prowadzonej przez Gminę Kalwaria Zebrzydowska na rok szkolny 2023/2024

I. Przyjęcia dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły

 1. W roku szkolnym 2023/2024 zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) do klasy I publicznej szkoły podstawowej w Zespole Szkół Nr 6 w Leńczach przyjmuje się  z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej   – wówczas nie odbywa się postępowanie rekrutacyjne.
 2. Rodzice / Prawni opiekunowie dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły podstawowej, zgłaszają w tej szkole dziecko do klasy I szkoły podstawowej do dnia 19.02.2023 r. – przyjęcie następuje na podstawie w/w zgłoszenia popartego zgłoszeniem do klasy I lub wnioskiem o przyjęcie dziecka sześcioletniego.
 3. Zgłoszenie dotyczy : dzieci 7 letnich – urodzonych w roku 2016 (zgłoszenie do klasy pierwszej) – dzieci 6 letnich – urodzonych w roku 2017, których rodzice/prawni opiekunowie wyrażą wolę podjęcia nauki przez dziecko 6-letnie, pod warunkiem, że dziecko odbyło obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym, a jeśli nie odbyło obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego – na podstawie opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  (wniosek o wcześniejsze przyjęcie dziecka 6-letniego do klasy I SP)
 4. Dokumenty (zgłoszenie do klasy pierwszej lub wniosek o wcześniejsze przyjęcie dziecka do szkoły) należy złożyć w sekretariacie szkoły lub w przedszkolu w Podolanach przed rozpoczęciem rekrutacji, tj. do dnia 02.2023 r.

II. Postępowanie rekrutacyjne dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły ( karta zgłoszenia)

Rada Miejska w Kalwarii Zebrzydowskiej  określiła kryteria rekrutacji na wolne miejsca do klasy I szkoły podstawowej dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej.

 

Lp. Kryteria postępowania rekrutacyjnego Liczba punktów Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów
1. Kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego w wybranej szkole 5 pkt Dane potwierdza dyrektor na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu wybranej szkoły
2. Krótsza droga kandydata do wybranej szkoły, niż do szkoły na terenie obwodu zamieszkiwanego przez kandydata 5 pkt Oświadczenie
3. Rodzeństwo kandydata uczęszcza do wybranej szkoły 3 pkt Dane potwierdza dyrektor na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu wybranej szkoły
4. Rodzic pracujący na terenie obwodu wybranej szkoły 2 pkt Oświadczenie

 

III. Składanie dokumentów i harmonogram rekrutacji.

 1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w terminie od 21.02.2023 r. od godz. 800 do 08.03.2023 r. do godziny 1500
 2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe w terminie do 23.03.2023 r.
 3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły podstawowej w dniu 24.03.2023 r. godz.1200
 4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia w terminie od 27.03.2023 r. od godz. 800 do 03.04.2023 r.
 5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły podstawowej w dniu 04.04.2023 r. godz. 1200
 6. Postępowanie uzupełniające na wolne zostanie przeprowadzone w terminie od 18.05.2023 r. od godz. 800 do 23.05.2032 r. do godz. 1500
 7. Weryfikacja dokumentów przez komisję rekrutacyjną w postępowaniu uzupełniającym, w terminie do 30.05.2023 r.
 8. Podane do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły podstawowej w postępowaniu uzupełniającym, w dniu 31.05.2023 r. godz.1200
 9. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu uzupełniającym, w terminie od 01.06.2023 r. od godz.800 do 05.06.2023 r. do godziny 1200
 10. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły podstawowej w postępowaniu uzupełniającym, w dniu 06.06.2023 r. godz.1200

Pliki do pobrania

 1. Zgłoszenie dziecka do klasy I (z obwodu) – termin złożenia – przed rozpoczęciem rekrutacji – do dnia 19 lutego 2023 r.)
 2. Wniosek o wcześniejsze przyjęcie dziecka 6-letniego do klasy I ( z obwodu) – termin złożenia – przed rozpoczęciem rekrutacji – do dnia 19 lutego 2023 r.)
 3. Karta zgłoszenia dziecka do klasy I (spoza obwodu)
 4. Karta zgłoszenia dziecka 6-letniego (spoza obwodu)
 5. Oświadczenie o krótszej drodze do SP Leńcze
 6. Oświadczenie o zatrudnieniu na terenie obwodu SP Leńcze
 7. Potwierdzenie woli zapisu do klasy I SP spoza obwodu – w/w potwierdzenie woli Rodzice muszą złożyć dopiero, gdy dziecko zostanie zakwalifikowane do przyjęcia czyli w terminie od 27.03.2023 r. godz. 8.00 do 03.04.2023 r.