Rekrutacje

W związku z podjęciem Zarządzenia Nr 213/2020 Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021, do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych  oraz do klas pierwszych szkół  podstawowych, prowadzonych przez Gminę Kalwaria Zebrzydowska, na stronie internetowej Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej w dniu 27 stycznia 2020 r. opublikowano informację dotycząca w/w rekrutacji.

Informacja dla Rodziców w sprawie rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2020/2021

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 6 w Leńczach informuje, że od dnia 13.02.2020 r. do dnia 19.02.2020 r. przyjmowane są deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021 w przedszkolu.

Od dnia 20.02.2020 od godz. 800 do dnia 09.03.2020 r. do godz. 1500 prowadzone będzie postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca do przedszkola na rok szkolny 2020/2021. W tym czasie należy złożyć wniosek o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 Rekrutacji podlegają roczniki:  2014, 2015, 2016, 2017

Rodzice kandydatów do przedszkola mogą składać wnioski wraz z wymaganymi dokumentami w sekretariacie Zespołu Szkół Nr 6 w Leńczach lub w Przedszkolu w Podolanach. Formularze powyższych pism będą do pobrania w sekretariacie Zespołu Szkół w Leńczach, w Przedszkolu w Podolanach oraz na stronie internetowej szkoły www.szkolalencze.pl

Lista kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zostanie podana do publicznej wiadomości w dniu 26.03.2020 r. do godz. 1200.

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych muszą złożyć potwierdzenie woli w postaci pisemnego oświadczenia od dnia 26.03.2020 od godz. 1200 do dnia 02.04.2020 r. do godz. 15.00

Lista kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych zostanie podana do publicznej wiadomości w dniu 07.04.2020 r. do godziny 15.00 .

Postępowanie uzupełniające – terminy:

 1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – od 07.05.2020 r.
  od godz. 800 do 13.05.2020 r. do godz. 1500
 2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) – do dnia 20.05.2020 r. do godz.1500
 3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przedszkola – w dniu 22.05.2020 r. do godz.1500
 4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia – od dnia 25.05.2020 r. od godz. 800 do dnia 27.05.2020 r. do godz.1500
 5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do przedszkola –
  w dniu 29.05.2020 r. do godz. 1500 .

Informacje do procedury rekrutacyjnej

 

 1. Do przedszkola w Zespole Szkół Nr 6 w Leńczach przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
 2. I etap rekrutacji

W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 • wielodzietność rodziny kandydata
 • niepełnosprawność kandydata
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (samotna matka, samotny ojciec, samotny opiekun prawny)
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą

 

Kryteria te mają jednakową wartość (po 1 punkcie za każde kryterium).

3. II etap rekrutacji

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się drugi etap postępowania rekrutacyjnego.

W drugim etapie są brane pod uwagę:

 dzieci objęte rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym – wartość 16 punktów,

 • dzieci starsze przed młodszymi wg daty urodzenia objęte prawem do korzystania
  z wychowania przedszkolnego – wartość 8 punktów
 • oboje rodzice pracujący/studiujący w systemie stacjonarnym; kryterium stosuje się również do rodzica samotnie wychowującego dziecko – wartość 4 punkty
 • jeden rodzic pracujący/studiujący w systemie stacjonarnym – wartość 1 punkt
 • rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego samego przedszkola, oddziału przedszkolnego
  w szkole podstawowej lub szkoły podstawowej – wartość 1 punkt,
 • kandydat, który w poprzednim roku szkolnym brał udział w postępowaniu rekrutacyjnym i nie dostał się do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej – wartość 1 punkt.
 • 4. Do przedszkola mogą być przyjęci kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Kalwaria Zebrzydowska, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami.  W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem Gminy Kalwaria  Zebrzydowska przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne według zasad wskazanych powyżej.

Pliki do pobrania

Wniosek o przyjęcie do przedszkola,

– oświadczenie o braniu udziału w postępowaniu rekrutacyjnym w poprzednim roku,

– oświadczenie o dacie urodzenia – dzieci 6-letnie,

– oświadczenie o dacie urodzenia – dzieci młodsze,

– oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka,

oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa do przedszkola lub szkoły

– oświadczenie o wielodzietności,

– oświadczenie o zatrudnieniu jednego rodzica

– oświadczenie o zatrudnieniu obojga rodziców,

– potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola

Informacja dla rodziców dotycząca rekrutacji do klas I Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Nr 6 im. Bohaterów Westerplatte w Leńczach, prowadzonej przez Gminę Kalwaria Zebrzydowska na rok szkolny 2020/2021

 

I. Przyjęcia dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły

 1. Do klasy I publicznej szkoły podstawowej w Zespole Szkół Nr 6 w Leńczach przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej   

      2. Zgłoszenie dotyczy :

dzieci 7 letnich – urodzonych w roku 2013 (oświadczenie woli rodziców/prawnych opiekunów dziecka)

dzieci 6 letnich – urodzonych w roku 2014, których rodzice/prawni opiekunowie wyrażą wolę podjęcia nauki przez dziecko 6-letnie, pod warunkiem, że dziecko odbyło obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym, a jeśli nie odbyło obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego – na podstawie opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  (wniosek o wcześniejsze przyjęcie dziecka do klasy I SP)

Dokumenty (oświadczenie woli lub wniosek o wcześniejsze przyjęcie dziecka do szkoły) należy złożyć w sekretariacie szkoły lub w przedszkolu w Podolanach przed rozpoczęciem rekrutacji, tj. do dnia 06.03.2020 r.

II. Postępowanie rekrutacyjne dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły ( karta zgłoszenia)

Rada Miejska w Kalwarii Zebrzydowskiej  określiła kryteria rekrutacji na wolne miejsca do klasy I szkoły podstawowej dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej.

 

Lp. Kryteria postępowania rekrutacyjnego Liczba punktów Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów
1. Kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego w wybranej szkole 5 pkt Dane potwierdza dyrektor na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu wybranej szkoły
2. Krótsza droga kandydata do wybranej szkoły, niż do szkoły na terenie obwodu zamieszkiwanego przez kandydata 5 pkt Oświadczenie
3. Rodzeństwo kandydata uczęszcza do wybranej szkoły 3 pkt Dane potwierdza dyrektor na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu wybranej szkoły
4. Rodzic pracujący na terenie obwodu wybranej szkoły 2 pkt Oświadczenie

      

III. Składanie dokumentów i harmonogram rekrutacji.

 1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w terminie od 09.03.2020 r. od godz. 800 do 17.04.2020 r. do godziny 1500
 2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) w terminie do 23.04.2020 r. do godz. 1500
 3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły podstawowej w dniu 04.2020 r. do godz.1200
 4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia w terminie od 24.04.2020 r. od godz. 1200 do 28.04.2020 r. do godz. 1500
 5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych  i kandydatów nieprzyjętych do szkoły podstawowej  w dniu 04.2020 r. do godz. 1200

 

 1. Postępowanie uzupełniające na wolne zostanie przeprowadzone w terminie od 19.08.2020 r. od godz. 800 do 21.08.2020 r. do godz. 1500
 2. Weryfikacja dokumentów przez komisję rekrutacyjną w postępowaniu uzupełniającym, w terminie do 25.08.2020 r. do godz.1500
 3. Podane do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów     niezakwalifikowanych do szkoły podstawowej w postępowaniu uzupełniającym, w dniu 26.08.2020 r. do godz.1200
 4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu uzupełniającym, w terminie od 26.08.2020 r.
  od godz.1200 do 27.08.2020 r. do godziny 1500
 5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły podstawowej w postępowaniu uzupełniającym, w dniu  08.2020 r. do godz.1200

 

Pliki do pobrania

– wniosek o przyjecie dziecka 6-letniego (z obwodu szkoły)

– kartę zgłoszenia dziecka do klasy I SP (dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły)

– kartę zgłoszenia dziecka 6-letniego (dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły)

– oświadczenie – droga do szkoły

– oświadczenie o zatrudnieniu na terenie obwodu szkoły

– potwierdzenie woli zapisu dziecka do klasy I szkoły podstawowej

W/w potwierdzenie woli rodzice muszą złożyć dopiero wtedy, gdy dziecko zostanie zakwalifikowane do klasy I SP, czyli w terminie od dnia 23.04.18 od godz. 12.00 do 25.04.18 do godz. 15.00