Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Zespołu Szkół nr 6 im. Bohaterów Westerplatte w Leńczach

Zespół Szkół nr 6 im. Bohaterów Westerplatte w Leńczach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół nr 6 w Leńczach.

Data publikacji strony internetowej:

Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Strona posiada:

Narzędzie ułatwień dostępu (widoczny obrazek po lewej stronie przy poruszaniu się po witrynie) a w nim

 • możliwość powiększenia liter
 • możliwość pomniejszania liter
 • możliwość zmiany czytelności czcionki
 • możliwość zaznaczania tytułów
 • podświetlane linki
 • zaznaczanie linków
 • czarny kontrast
 • czarno-biały kontrast
 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Treści niedostępne

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
 • część plików  nie  jest  dostępnych  cyfrowo

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:
 • Przygotowanie deklaracji: Deklaracje sporządzono na podstawie samooceny.

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe

   • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: mgr Stanisława Czarniak.
   • E-mail: poczta@szkolalencze.pl
   • Telefon: 33 8768782
 • procedura zapewniania dostępności: Każdy ma prawo: zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie Żądanie musi zawierać: dane kontaktowe osoby zgłaszającej, wskazanie strony lub elementu strony, którego dotyczy żądanie, wskazanie dogodnej formy udostepnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej. Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. .
    • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkół nr 6 w Leńczach
    • Adres: Leńcze 276
    • E-mail: poczta@szkolalencze.pl
    • Telefon: 338768782

  Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

  Dostępność architektoniczna

     1. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście, prowadzi do niego podwyższenie schodowe, brak podjazdów dla niepełnosprawnych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
     2. Szkoła posiada parking bez wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
     3. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
     4. W budynku na każdym poziomie (parter, 1 piętro) znajduje się korytarz. Budynek nie posiada wind.
     5. Wyjście do budynku dla osób niepełnosprawnych znajduje się od strony sali gimnastycznej. W budynku są dostosowania dla osób niepełnosprawnych (toalety).
     6. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
     7. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

    Szkoła nie posiada aplikacji mobilnej