Projekty unijne

Gmina Kalwaria Zebrzydowska w terminie od 01.09.2017 r. do 31.08.2019 r. realizuje projekt pn.: „Wyrównaj swoje szanse!”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje, Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne.

Celem głównym projektu jest poprawa jakości kształcenia ogólnego poprzez zwiększenie wykorzystania TIK w 8 szkołach z terenu Gminy Kalwaria Zebrzydowska, kształtowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych u 524 uczniów w zakresie przedmiotów matematyczno – przyrodniczych i zwiększenia kompetencji 36 nauczycieli w zakresie szkoleń w obszarze TIK w okresie od 01.09.2017 r. do 31.08.2019 r.

Wartość projektu: 763.851,56 zł

Wnioskowane dofinansowanie (94,95 %): 725.260,31 zł

w tym dofinansowanie z UE: 649.273,82 zł

W ramach projektu planowane są następujące formy wsparcia:

 1. Zajęcia wyrównawcze:
 • klasa I-VI szkoły podstawowej

□ matematyka

□ przyroda

□ informatyka

 • klasa VII (I gimnazjum)-VIII szkoły podstawowej

□ matematyka

□ chemia

□ fizyka

□ geografia

□ informatyka

□ biologia

 • klasa II-III gimnazjum

□ matematyka

□ chemia

□ fizyka

□ geografia

□ informatyka

□ biologia

 1. Zajęcia rozwijające:
 • klasa I-VI szkoły podstawowej

□ przyroda

 • klasa VII (I gimnazjum)-VIII szkoły podstawowej

□ chemia

□ fizyka

 • klasa II-III gimnazjum

□ chemia

□ fizyka

 1. Zajęcia z programowania dla klas szkoły podstawowej
 2. Szkolenia dla nauczycieli
 • Grafika komputerowa – wykorzystanie narzędzi cyfrowych w nauczaniu przedmiotowym,
  w tym wykorzystanie cyfrowych programów i aplikacji wspomagających nauczanie oraz dydaktycznych serwisów internetowych.
 • Metody pracy z uczniem przy użyciu narzędzi dydaktyki cyfrowej oraz wykorzystania tablicy interaktywnej w nauczaniu matematyki i przedmiotów przyrodniczych.

Ponadto zakupione zostanie:

 • wyposażenie w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK.

Do udziału w projekcie zapraszamy:

 • uczennice/uczniów 
 • nauczycielki/nauczycieli 
 • Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej
 • Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Brodach
 • Zespołu Szkół Nr 3 w Przytkowicach
 • Szkoły Podstawowej im. Karola Wojtyły w Barwałdzie Górnym
 • Zespołu Szkół Nr 6 im. Bohaterów Westerplatte w Leńczach
 • Zespołu Szkół Nr 7 w Barwałdzie Średnim
 • Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Stanisławiu Dolnym
 • Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Zarzycach Wielkich.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy do projektu  należy złożyć w Biurze rekrutacyjnym
(w ww. placówkach szkolnych). Udział w projekcie jest bezpłatny.

Rekrutacja do Projektu prowadzona będzie w okresie

od 18 września do 29 września 2017 r.

 

Więcej informacji:


Regulamin

Zarządzenie Burmistrza 

Ogłoszenie o zamówieniu 11-10-2017

Ogłoszenie o zamówieniu 29-09-2017