Rekrutacje

Informacja dla Rodziców w sprawie rekrutacji

Informacja dla rodziców dotycząca rekrutacji do klas I Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Nr 6 w Leńczach, prowadzonej przez Gminę Kalwaria Zebrzydowska na rok szkolny 2017/2018

 1. Przyjęcia dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły

 Do klasy I publicznej szkoły podstawowej w Zespole Szkół Nr 6 w Leńczach przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej   

 1. Zgłoszenie dotyczy :

– dzieci 7 letnich – urodzonych w roku 2010 (oświadczenie woli rodziców/prawnych opiekunów dziecka)

– dzieci 6 letnich – urodzonych w roku 2011, których rodzice/prawni opiekunowie wyrażą wolę podjęcia nauki przez dziecko 6-letnie, pod warunkiem, że dziecko odbyło obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym, a jeśli nie odbyło obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego – na podstawie opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  (wniosek o wcześniejsze przyjęcie dziecka do klasy I SP)

Dokumenty (oświadczenie woli lub wniosek o wcześniejsze przyjęcie dziecka do szkoły) należy złożyć w sekretariacie szkoły przed rozpoczęciem rekrutacji, tj. do dnia 19.04.2017 r.

 1. Postępowanie rekrutacyjne dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły ( karta zgłoszenia)

 Rada Miejska w Kalwarii Zebrzydowskiej  określiła kryteria rekrutacji na wolne miejsca do klasy I szkoły podstawowej dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej.

Lp. Kryteria postępowania rekrutacyjnego Liczba punktów Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów
1. Kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego w wybranej szkole 5 pkt Dane potwierdza dyrektor na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu wybranej szkoły
2. Krótsza droga kandydata do wybranej szkoły, niż do szkoły na terenie obwodu zamieszkiwanego przez kandydata 5 pkt Oświadczenie
3. Rodzeństwo kandydata uczęszcza do wybranej szkoły 3 pkt Dane potwierdza dyrektor na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu wybranej szkoły
4. Rodzic pracujący na terenie obwodu wybranej szkoły 2 pkt Oświadczenie

III. Składanie dokumentów i harmonogram rekrutacji.

 1. Dokumenty (wraz z oświadczeniami) należy złożyć w sekretariacie szkoły w terminie od 20.04.2017 r do 05.05.2017 r. do godziny 1500
 2. Weryfikacja dokumentów przez komisję rekrutacyjną w terminie od 08.05.2017 do 18.05.2017 r.
 3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do klasy I szkoły podstawowej w dniu 05.2017 r.
 4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do kl. I w formie pisemnego oświadczenia w terminie od 22.05.2017 do 25.05.2017 r. do godziny 15.00
 5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych  i kandydatów nieprzyjętych, w dniu 05.2017 r.
 1. Postępowanie uzupełniające na wolne zostanie przeprowadzone w terminie od 29.05.2017 r. do 02.06.2017 r. do godz. 15.00
 2. Weryfikacja dokumentów przez komisję rekrutacyjną w postępowaniu uzupełniającym, w terminie od  06.2017  do 22.06.2017 r.
 3. Podane do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do klasy I szkoły podstawowej w postępowaniu uzupełniającym,           w dniu 23.06.2017 r.
 4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do kl. I w formie pisemnego oświadczenia w postępowaniu uzupełniającym, w terminie od 26.06.2017 do 28.06.2017 r. do godziny 15.00
 5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym, w dniu  06.2017 r.

 Dokumenty do pobrania:

Oświadczenie woli dla uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły

Wniosek o wcześniejsze przyjęcie dziecka 6-letniego z obwodu szkoły

Karta zgłoszenia dziecka do klasy I SP – spoza obwodu szkoły

Karta zgłoszenia dziecka 6-letniego – spoza obwodu szkoły

Oświadczenie – krótsza droga do szkoły w Leńczach

Oświadczenie o zatrudnieniu na terenie obwodu szkoły w Leńczach

Potwierdzenie woli zapisu do kl. I SP ( w/w potwierdzenie rodzice muszą złożyć dopiero, kiedy uczeń zostanie zakwalifikowany do klasy I – czyli w terminie od 22.05.17 do 25.05.2017 do godz. 15.)

 

 

Informacja na temat rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kalwaria Zebrzydowska.

 

 Dyrektor Zespołu Szkół Nr 6 w Leńczach informuje, że do dnia 14.03.2017 r. przyjmowane są deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2017/2018 w przedszkolu.

Od dnia 21.03.2017 do dnia 03.04.2017 r. do godz. 15.00 prowadzone będzie postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca do przedszkola na rok szkolny 2017/2018. Rekrutacji podlegają roczniki: 2011, 2012, 2013, 2014.

Rodzice kandydatów do przedszkola mogą składać wnioski wraz z dodatkowymi dokumentami w sekretariacie Zespołu Szkół Nr 6 w Leńczach lub w Przedszkolu w Podolanach.

Formularze powyższych pism będą do pobrania w sekretariacie Zespołu Szkół w Leńczach, w Przedszkolu w Podolanach oraz na stronie internetowej szkoły www.poczta@szkolalencze.pl

Lista kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zostanie podana do publicznej wiadomości w dniu 21.04.2017 r.

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych muszą złożyć potwierdzenie woli w postaci pisemnego oświadczenia od dnia 24.04.2017 do dnia 26.04.2017 r. do godz. 15.00

Lista kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych zostanie podana do publicznej wiadomości w dniu 27.04.2017 r. do godziny 15.00 .

Informacje do procedury rekrutacyjnej

a) Do przedszkola w Zespole Szkół Nr 6 w Leńczach przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Kalwaria Zebrzydowska.

b) I etap rekrutacji

W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 • wielodzietność rodziny kandydata
 • niepełnosprawność kandydata
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (samotna matka, samotny ojciec, samotny opiekun prawny)
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą

Kryteria te mają jednakową wartość (po 1 punkcie za każde kryterium).

c) II etap rekrutacji

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się drugi etap postępowania rekrutacyjnego.

W drugim etapie są brane pod uwagę:

 dzieci objęte rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym – wartość 16 punktów,

 • dzieci starsze przed młodszymi wg daty urodzenia objęte prawem do korzystania z wychowania przedszkolnego – wartość 8 punktów
 • oboje rodzice pracujący/studiujący w systemie stacjonarnym; kryterium stosuje się również do rodzica samotnie wychowującego dziecko – wartość 4 punkty
 • jeden rodzic pracujący/studiujący w systemie stacjonarnym – wartość 1 punkt
 • rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego samego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub szkoły podstawowej – wartość 1 punkt,
 • kandydat, który w poprzednim roku szkolnym brał udział w postępowaniu rekrutacyjnym i nie dostał się do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej – wartość 1 punkt.     

d)    Do przedszkola mogą być przyjęci kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Kalwaria Zebrzydowska, jeżeli po przeprowadzeniu                  postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami.  W przypadku większej liczby kandydatów                                    zamieszkałych poza obszarem Gminy Kalwaria  Zebrzydowska przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne według zasad wskazanyc powyżej.

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o przyjęcie do przedszkola

Informacja dla rodziców w sprawie rekrutacji

Informacje do procedury rekrutacyjnej-punktacja

Oświadczenie o braniu udziału w rekrutacji w poprzednim roku szkolnym

Oświadczenie o dacie urodzenia dziecka-6 latki

Oświadczenie o dacie urodzenia dziecka-dzieci młodsze

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa do przedszkola lub szkoły

Oświadczenie o wielodzietności

Oświadczenie o zatrudnieniu jednego rodzica

Oświadczenie o zatrudnieniu obojga rodziców

Potwierdzenie woli zapisu do przedszkola

(w/w potwierdzenie rodzice muszą złożyć dopiero, kiedy dziecko zostanie zakwalifikowane do przedszkola (czyli w terminie od 24.04.2017 do 26.04.2017)